Bài Tham Luận Tại Đại Hội Cựu Chiến Binh Trong Thực Hiện Các Phong Trào Thi Đua

Hội Cựu chiến binh quận Ba Đình tổ chức lấy ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

*

Đến dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội, đại biểu Thường trực Quận uỷ, các ban Đảng Quận uỷ và hơn 60 cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận. Hội Cựu chiến binh quận xác định đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của toàn dân cũng như cựu chiến binh tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng, quyết định sự đi lên của đất nước trong những năm tới. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, củng cố niềm tin của CCB và nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, xây dựng Nghị quyết của Đảng hợp lòng dân tạo tiền đề để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, hiệu quả, thể hiện tình cảm của cựu chiến binh đối với Đảng và đất nước, đã có 28 bài tham luận, trong đó 7 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến đóng góp đã tham gia toàn diện, cụ thể vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đang xem: Bài tham luận tại đại hội cựu chiến binh

Xem thêm: Hãy Làm Sáng Tỏ Câu ” Nay Ở Trong Thơ Nên Có Thép, Bài Thơ: Khán “Thiên Gia Thi” Hữu Cảm

Các tham luận cơ bản đều nhất trí với dự thảo văn kiện cả về bố cục, kết cấu và nội dung hợp lý, đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả thực hiện; chỉ ra đúng hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, thể hiện được vị thế của đất nước và dân tộc. Đồng thời, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII cũng xác định rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triên đất nước bền vững trong thời gian tới.

Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trách nhiệm và xây dựng, nhiều tham luận đã thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra nhưng vấn đề còn bất cập, những hạn chế, khuyết điểm trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; trong kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng nhà nước pháp quyền; trong gắn kết giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá; trong xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trong tình hình mới. Một số nội dung mới được đề cập như “ xây dựng văn hoá trong chính trị” gắn với xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nâng cao chất lượng công chức.Đáng chú ý là tham luận của đồng chí Trung tướng Khuất Duy Tiến-hội viên CCB phường Điện Biên với nội dung“trận then chốt quyết định” để tiêu diệt “giặc nội xâm” với 5 biểu hiện như xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tự chuyển hoá, tự diễn biến; tham nhũng, lợi ích nhóm; chạy chức, chạy quyền, thương mại hoá chức quyềnvà 3 vấn đề cần chú ý như đẩy mạnh chấn chỉnh, kiện toàn, xây dựng cơ quan tham mưu, cơ quan pháp chế của Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; chọn lọc không đểnhững cá nhân tha hoá, cơ hội lọt vào cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền trong nhiệm kỳ tới.

Xem thêm: biên bản sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Thành- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận hoan nghênh sự tích cực, chủ động của Hội Cựu chiến binh quận. Đây là đơn vị đầu tiên lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung đóng góp đã bám sát hướng dẫn của Quận uỷ, các ý kiến tham gia toàn diện, sâu sắc và chất lượng. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng xác định CCB là lực lượng nòng cốt trong tham gia phản biện bảy chương trình công tác của Quận uỷ, nhiệm kỳ 2020 -2025 với mục tiêu xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, bình yên và giàu đẹp.

Viết một bình luận