Bài Tập Trắc Nghiệm Mệnh Đề Quan Hệ Rút Gọn Trong Tiếng Anh ( Có Bài Tập)

Bài tập mệnh đề quan hệ (Relative Clause) tiếng Anh có đáp án với 57 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản và nâng cao. Còn được gọi là mệnh đề tính từ (Adjective clause) với các dạng bài tập xoay quanh sự phân biệt cách sử dụng cũng như dạng rút gọn của chúng.

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ rút gọn

Các bạn xem qua Lý thuyết mệnh đề quan hệ để nắm vững kiến thức trước khi làm bài tập

A.The story that the math teacher told was very funny.

B.The story which the math teacher told was very funny.

C.The story the math teacher told was very funny.

D. All are correct.

2. The girl went to the police station. Her case was stolen.

A. The girl whose case was stolen went to the police station.

B. The girl her case was stolen went to the police station.

C. The girl the case of which was stolen went to the police station.

D. The girl who’s case was stolen went to the police station.

3. Is the man your father? The man is standing at the gate.

A. Is the man whom is standing at the gate your father?

B. Is the man who is standing at the gate your father?

C. Is the man standing at the gate your father?

D. Both B and C are correct.

4. Can the students give back their books? The students are leaving tomorrow.

A. Can the students whom are leaving tomorrow give back their books?

Đọc thêm  Mẫu Đơn Xin Vào Đảng, Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Violet, Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng

B. Can the students who leaving tomorrow give back their books?

C. Can the students leaving tomorrow give back their books?

D. Can the students whose leaving tomorrow give back their books?

5. The children were attracted by the show. It was performed by the animals.

A. The children attracted by the show which was performed by the

animals.

B. The children were attracted by the show to have been performed by the

animals.

C. The show performing by the animals attracted the children.

D. The children were attracted by the show performed by the animals.

*

Bài tập về mệnh đề quan hệ có đáp án

6. The tree should be cut down. Its branches are dead.

A. The tree whose branches are dead should be cut down.

B. The tree its branches are dead should be cut down.

Xem thêm: #1 Mẫu 301 /……………/So – Số Hồ Sơ: 301/……………/So

C. The tree where the branches of which are dead should be cut down.

D. A and C are correct.

7. I saw a lot of new people at the party, ____________ seemed familiar.

A. some of whom B. some of who C. whom D. some of that

8. My friend eventually decided to quit her job, ____________ upset me a lot

A. that B. when C. which  D. who

9. Is there anything else ____________ you want to ask?

A. what B. where C. whom D. that

10. They have just visited the town ____________ location was little known.

A. where B. whose C. which D. that

Đọc thêm  Rèn Luyện Phương Pháp Tác Phong Công Tác

11. He lives in a small town ____________.

A. where is called Taunton B. which is called Taunton

C. is called Taunton D.that called Taunton

12. ____________ want to get a good job have to have certain qualifications

and experience.

A. Who B. Those which C.Those who D. Those whom

13. We have a lot of things that we have to do today.

A. doing B. to do C. done D. do

14. The young man who lives next door is very kind to my family.

A. to live next door B. he lives next door

C. living next door D. lived next door

15. There was no one for me to ask for help .

A. I could ask for help B. when I could ask for help

C. I could ask whom for help D. for that I could ask for help

16. “Have you ever met the man ________ over there?” “No. Who is he?”

A. stands  B. standing

C. is standing D. who he is standing

17. Tell me the countries. People drive on the left there.

A. Tell me the countries which people drive on the left.

B. Tell me the countries where people drive on the left.

C. Tell me the countries that people drive on the left.

D. Tell me the countries when people drive on the left.

18. The man is my uncle. He is talking to Mr Brown.

A.The man talking to Mr Brown is my uncle.

B.The man is talking to Mr Brown is my uncle.

C.The man talks to Mr Brown is my uncle.

Đọc thêm  [Cập nhật] 07 Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 03 Tháng Gần Nhất

D.The man talked to Mr Brown is my uncle.

Xem thêm: mẫu báo cáo tham luận hội nghị tổng kết

Xem trực tuyến và tải về máy file PDF

Ngoài ra, rèn luyện thêm cách sử dụng các đại từ quan hệ trong tiếng Anh ở bài viết trước đó đã được bocdau.com đăng tải.

Viết một bình luận