Tài Liệu Bài Tập Toán Rời Rạc 1 Có Lời Giải, Bài Tập Toán Rời Rạc 1

… thẳng nào đi qua cùng 1 điểm. Giải Links downloaded from ToanDHSP.COMBai tap toan roi rac co giai BT Toan roi rac 11 011 1 11 10 11 11 110 1 11 .: 11 10 11 11 11 01 111 1 10 naK⎛⎞⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎜⎟⎝⎠ … Toan roi rac 17 c) Câu 6: 011 1 11 10 11 11 110 1 11 ) : 11 10 11 11 11 01 111 1 10 naK⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦V5 V4 V3 V2 V 1 Links downloaded … roi rac 18 0 1 0 0 0 1 1 010 000 1 0 1 0 0) : 0 010 00 0000 01 1000 10 nbC⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦ n 010 0 11 10 10 01 010 1 01 ) W : 0 010 01 10 00 01 111 1 10 c⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦…

Đang xem: Bài tập toán rời rạc 1 có lời giải

*

*

*

Xem thêm: Chuyên Đề Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Violet, Chuyên Đề: Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình

… 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 1 10 2 1 4 1 0 1 0 2 0 0 2 1 4 1 2 0 3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 3 1 1 2 1 2 3 1 2 30 2 3 1 1 2 1 4 2 1 0 2 1 4 1 2 4 1 20 1 … 1( 1) 3 1( 1) 40 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3c c h hh hD↔ − +− += − −−−= − × … ( )( ) ( )323 2 24 3 3 2 1 2 1( ( 1) ) 22 1( 1) 32 2222 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 3 0 2 1 1 1 0 1 2 1 3 1 3 1 xc c h hh hDλλ λ λ λ λ…

*

*

Xem thêm: Biên Bản Bàn Giao Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa

… u1, u2, u3, u4, u5, u6 vàcủa G’ theo thứ tự các đỉnh v2, v3, v6, v5, v 1 , v4 là như nhau và bằng:b/ 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 10 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 … đây là đẳng cấu không?  0 1 0 1  0 1 1 1     1 0 0 1 00 0 1   1 0 0 1  1 0 0 1   1 1 1 0  , 1 1 1 0  .Câu 9: Hai đơn đồ thị với ma trận liên thuộc sau đây … phòng 18 là cửa cuối cùng) 6  2  1 4  3  7  11  12  8  13  12  17  16  20  21  17  18  13  14  9  5  4  2  5  6  10  15  14  19  18 . Câu 8:Đồ thị cho trong hình…

Đọc thêm  đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tại techcombank

Viết một bình luận