bài tập quản lý dự án có lời giải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.07 KB, 9 trang )

Đang xem: Bài tập quản lý dự án có lời giải

BÀI TẬP
Bài 1:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là
350 tỷ đồng. Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 115 tỷ đồng, chi phí vận
hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 25 tỷ đồng, đời của dự án
là 15 năm, giá trị thanh lý cuối đời dự án là 2 tỷ. Tỷ suất chiết khấu của dự án là
15%/năm.
Hãy tính:
1. NPV của dự án?
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)?
3. IRR của dự án?
Đáp án: NPV = 176,02 (tỷ đồng). IRR = 24,78%. T = 6 năm 3 tháng
Bài 2:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là
3500 triệu đồng. Doanh thu năm đầu của dự án là 500 triệu đồng, năm thứ 2 là 550
triệu đồng, từ năm thứ 3 doanh thu của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 950 triệu
đồng hàng năm cho đến hết đời dự án. Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm
khấu hao và lãi vay) của dự án là 150 triệu đồng. Đời của dự án là 15 năm. Giá trị
thanh lý cuối đời dự án là 10 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 16%/năm.
Hỏi:
a. Dự án có nên đầu tư hay không?
b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu?
Đáp án: NPV = 27,25 (triệu đồng) > 0. Kết luận: Dự án nên đầu tư
IRR = 17,46%. Kết luận: mức lãi suất vay cao nhất có thể chấp nhận là
17,46%
1
Bài 3:
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản
phẩm. Tổng vốn đầu tư của dự án là 17.000 triệu đồng và được huy động từ 3
nguồn
– Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng – kỳ hạn năm – lãi suất 12% năm

– Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng – kỳ hạn năm – lãi suất 14% năm
– Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng – kỳ hạn năm – lãi suất 16% năm
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm là 6.500 triệu đồng. Chi
phí các loại (chưa có khấu hao và lãi vay) năm thứ nhất dự kiến 2.900 triệu đồng,
năm thứ hai là 3.100 triệu đồng, sau đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đồng . Nếu
đời dự án là 15 năm và cứ 5 năm đại tu một lần mỗi lần hết 200 triệu đồng.
Hỏi:
1. NPV của dự án là bao nhiêu?
2. Mức lãi suất cao nhất dự án có thể chấp nhận được là bao nhiêu?
Đáp án: NPV = 4148,58 (triệu đồng)
IRR = 17,52%. Kết luận: mức lãi suất vay cao nhất có thể chấp nhận là
17,52%
Bài 4
Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã A, người ta dự kiến
phải đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông với các chi phí như sau:
Chi phí ban đầu là 12 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm là 140 triệu đồng
(không có khấu hao và trả lãi vốn vay). Tuổi thọ của công trình là 30 năm, cứ sau
15 năm phải đại tu công trình hết 500 triệu đồng. Nhờ có công trình hàng năm tổng
thu nhập từ trồng trọt của các hộ nông dân tăng là 1,4 tỷ đồng. Lãi suất vay vốn để
xây dựng công trình là 8%/năm.
Anh (hay chị) hãy tính các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả tài chính của dự
án?
2
Đáp án: NPV = 2,03 (tỷ đồng) . IRR = 9,76%. T = 19 năm 3 tháng
Bài 5
Để đón khách du lịch đến Quảng Ninh hàng năm, UBND Tỉnh Quảng Ninh
quyết định thực hiện dự án “Cải tạo và xây dựng mới khu du lịch, vui chơi giải trí”.
Dự án được xây dựng với chi phí và doanh thu như sau:
– Dự tính chi phí đền bù, giải toả khoảng 20 triệu USD, chi phí xây lắp và thiết
bị khoảng 60 triệu USD, các chi phí đầu tư khác khoảng 12 triệu USD.

– Dự tính doanh thu hàng năm khoảng 50 triệu USD, chi phí hàng năm để tạo
ra số doanh thu trên, ước tính bằng 60% doanh thu (trong chi phí chưa có khấu hao
và vốn vay).
– Dự án yêu cầu cứ sau 15 năm hoạt động phải sửa chữa định kỳ một lần hết
10 triệu USD.
– Dự án kinh doanh dự kiến trong 30 năm. Sau khi ngừng hoạt động giá trị
thanh lý là 20 triệu USD. Lãi suất trên thị trường vốn là 12%/năm.
Anh (hay chị) hãy tính các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án?
Đáp án: NPV = 67,94 (triệu USD) . IRR = 21,57%. T = 7 năm 1 tháng
Bài 6:
Một dự án đầu tư xây dựng khách sạn có tổng số vốn đầu tư tính tại thời
điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động là 40 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có là 20 tỷ với
chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn là 18%/năm, vốn vay là 20 tỷ với lãi suất vay
là 12%/năm. Doanh thu hàng năm của dự án dự tính đạt được là 24 tỷ đồng. Chi
phí hàng năm (không bao gồm khấu hao) là 40% doanh thu. Sau khi dự án ngừng
hoạt động giá trị thanh lý là 2,5 tỷ đồng. Đời của dự án là 30 năm.
Hãy tính:
1. Thu nhập thuần của cả đời dự án (NPV)
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án (T)
3
Đáp án: NPV = 53,36 (tỷ đồng). T = 3 năm 10 tháng
Bài 7:
Một chủ đầu tư có 2500 triệu đồng và đi vay thêm 3500 triệu đồng với lãi suất
8% năm để thực hiện dự án . Tổng lợi nhuận thuần và khấu hao thu được từ dự
án như sau:
Năm thứ nhất : 800 triệu đồng
Năm thứ hai : 820 triệu đồng
Năm thứ ba: 840 triệu đồng
Năm thứ tư: 860triệu đồng
Sau đó giữ ở mức ổn định 860 triệu đồng/năm. Biết rằng nếu không đầu tư vào

dự án này, chủ đầu tư có thể thực hiện dự án khác chắc chắn đạt tỷ suất lợi
nhuận bằng 13% năm. Đời dự án là 30 năm.
Hãy tính
1. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của dự án
2. Nếu sau khi dừng hoạt động, giá trị thanh lý của dự án bằng 120 triệu đồng
thì NPV của dự án là bao nhiêu?
Đáp án: T =13 năm 1 tháng. NPV = 1955,343 (triệu đồng).
Bài 8:
Một doanh nghiệp vay vốn để thực hiện một dự án đầu tư như sau:
Nguồn đầu tư
Số tiền vay
(triệu đồng)
Kỳ hạn Lãi suất vay từ các nguồn
(%/ tháng)
Nguồn 1 400 Năm 1,4%
Nguồn 2 650 Quí 1,2%
Nguồn 3 750 6 tháng 1,3%
Dự kiến đầu năm thứ 3 (sau 2 năm) kể từ khi vay vốn, dự án bắt đầu đi vào
hoạt động sản xuất. Doanh thu hàng năm thu được là 750 triệu đồng, chi phí
vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) là 200 triệu đồng/
4
năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 30 triệu đồng. Với đời dự án là 12 năm.
Hãy:
1. Tính NPV của dự án.
2. Tính thời gian thu hồi vốn của dự án.
3. Tính hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án.
Đáp án: NPV = 445,432 (triệu đồng). T = 8 năm 3 tháng. IRR = 20,26%.
Bài 9:
Một doanh nghiệp vay vốn để thực hiện một dự án đầu tư như sau:
Nguồn đầu tư Số tiền vay

(triệu đồng)
Kỳ hạn Lãi suất vay từ các nguồn
(%/ tháng)
Nguồn 1 500 Năm 1.3%
Nguồn 2 550 Quí 1.1%
Nguồn 3 700 6 tháng 1.2%
Dự kiến đầu năm thứ 3 (sau 2 năm) kể từ khi vay vốn, dự án bắt đầu đi vào
hoạt động sản xuất.
a. Nếu người cho vay yêu cầu hàng năm phải trả nợ theo phương thức trả
đều đặn hàng năm (bắt đầu từ khi dự án đi vào hoạt động), trong vòng
10 năm liền phải trả hết nợ, vậy mỗi năm phải trả là bao nhiêu?
b. Giả sử, kể từ khi dự án đi vào hoạt động, doanh thu thu được hàng năm
là 850 triệu đồng và chi phí các loại hàng năm để tạo ra doanh thu trên
là 250 triệu đồng (chưa tính khấu hao). Giá trị còn lại dự kiến bằng 100
triệu đồng. Tuổi thọ dự án là 15 năm. Dự án có nên đầu tư hay không?
Đáp án: A = 455,826 (triệu đồng). NPV = 1252,505 (triệu đồng). KL: dự án nên
đầu tư
Bài 10:
Một doanh nghiệp vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất với tiến độ thực hiện
vốn như sau:
5
Năm đầu tư Số tiền vay
(triệu đồng)
Kỳ hạn Lãi suất vay từ các nguồn
(%/ tháng)
Năm1 1700 Quí 1,2%
Năm 2 2200 6 tháng 1,3%
Năm 3 2500 Năm 1.4%
Dự kiến năm thứ tư kể từ khi vay vốn (sau 3 năm) dự án đi vào hoạt động và
doanh thu năm đầu đạt được là 3550 triệu đồng, năm thứ hai đạt được 3650 triệu

đồng , năm thứ ba đạt 3800 triệu đồng và sau đó ổn định ở mức 3800 triệu đồng.
Để tạo ra doanh thu trên, chi phí các loại hàng năm (chưa tính khấu hao và lãi vay)
là 1050 triệu đồng. Giá trị thanh lý của dự án bằng 200 triệu đồng. Đời dự án là 20
năm.
Hỏi:
1. Thời hạn thu hồi vốn đầu tư của dự án là bao nhiêu?
2. Thu nhập thuần của cả đời dự án ?
Đáp án: T = 4 năm 10 tháng. NPV = 7410 (triệu đồng)
Bài 11:
Một doanh nghiệp vay vốn để thực hiện một dự án đầu tư như sau:
Nguồn đầu tư Số tiền vay
(triệu đồng)
Kỳ hạn Lãi suất vay từ các nguồn
(%/ tháng)
Nguồn 1 400 Năm 1.3%
Nguồn 2 450 Quí 1.1%
Nguồn 3 500 6 tháng 1.2%
Dự kiến đầu năm thứ 2 (sau 1 năm) kể từ khi vay vốn, dự án bắt đầu đi vào
hoạt động sản xuất.
c. Nếu người cho vay yêu cầu sau 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất phải
trả hết nợ theo phương thức trả đều đặn vào cuối các năm thì mỗi năm
phải trả là bao nhiêu?
d. Giả sử, kể từ khi dự án đi vào hoạt động, doanh thu thu được hàng năm
là 650 triệu đồng và chi phí các loại hàng năm để tạo ra doanh thu trên
6
là 150 triệu đồng (chưa tính khấu hao). Giá trị còn lại dự kiến bằng 50
triệu đồng. Tuổi thọ dự án là 10 năm. Dự án có khả thi về mặt tài chính
hay không?
Đáp án: A = 459,766 (triệu đồng). NPV = 994,733 (triệu đồng). KL: dự án khả
thi

Bài 12
Một doanh nghiệp đang nghiên cứu để lựa chọn một trong hai phương án nhập
thiết bị có cùng công dụng và tính năng kỹ thuật với các số liệu như sau:
Số liệu Đơn vị tính Thiết bị A Thiết bị B
1. Giá mua ban đầu Triệu đồng 450 550
2. Chi phí vận hành hàng năm triệu đồng 40 35
4. Giá trị thanh lý Triệu đồng 12 15
5. Tuổi thọ Năm 10 14
Hãy lựa chọn phương án có lợi nhất về mặt kinh tế biết rằng dự án vay vốn với
lãi suất 15%/năm.
Đáp án: AV(C)
A
=129,07 (triệu đồng). AV(C)
B
=130,71 (triệu đồng). KL: lựa
chọn thiết bị A
Bài 13
Để thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, tỉnh A đã quyết định chuyển đổi
hướng cây trồng. Trên diện tích 30 ha, 2 phương án đầu tư đã được lập với các
thông số tổng hợp như sau
Số liệu Đơn vị tính
Phương án đầu tư
Trồng thanh long Trồng cam
1. Vốn đầu tư ban đầu Triệu đồng 1100
1400
2. Chi phí vận hành hàng
năm
triệu đồng 220
250
3. Doanh thu hàng năm triệu đồng 750

850
4. Giá trị thanh lý Triệu đồng 30
70
5. Tuổi thọ Năm 6
8
7
Anh (chị) hãy giúp tỉnh A lựa chọn được phương án đầu tư có tính kinh tế
hơn? Biết rằng, để thực hiện dự án chuyển đổi cây trồng này, tỉnh được vay
vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn với mức lãi suất là 12%/năm.
Đáp án: NAV
thanh long
=266,148 (triệu đồng). NAV
trồng cam
=323,867 (triệu đồng).
KL: lựa chọn phương án trồng cam
Bài 14
Công ty khai thác dầu khí X đang cân nhắc để lựa chọn một trong hai phương
án vận chuyển dầu từ giàn khoan về nơi tái chế:
Phương án 1: Mua 1 tầu vận chuyển dầu từ giàn khoan vào bờ và 2 xe vận
chuyển từ bờ đến nơi tái chế.
Phương án 2: Xây dựng hệ thống chuyển tải dầu từ giàn khoan đến nơi tái chế.
Với các thông tin về từng phương án như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị tính Phương án 1 Phương án 2
1 tầu 1 xe Đường chuyền tải
1. Vốn đầu tư ban đầu Tỷ đồng 70 90 480
2. Chi phí vận hành hàng năm Tỷ đồng 15 2 5
3. Giá trị thanh lý Tỷ đồng 10 5 20
4. Tuổi thọ Năm 12 24
Anh (chị) hãy giúp Công ty X lựa chọn một trong hai phương án vận chuyển?
Biết rằng, lãi suất vay vốn đầu tư là 15%/năm.

Đáp án: AV(C)
A
=64,43 (tỷ đồng). AV(C)
B
=79,5 (tỷ đồng). KL: lựa chọn
phương án A.
Bài 15
Để thực hiện chủ trương hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và giúp giao thông cho
người dân trong vùng được thuận lợi. Tỉnh A có 2 phương án đầu tư được lập với
các thông số tổng hợp như sau
Số liệu Đơn vị tính Phương án đầu tư
8
Phương án 1 Phương án 2
1. Vốn đầu tư ban đầu Triệu đồng 1200
1800
2. Chi phí vận hành hàng
năm
triệu đồng 350
330
3. Doanh thu hàng năm triệu đồng 750
800
4. Giá trị thanh lý Triệu đồng 40
70
5. Tuổi thọ Năm 9
12
Nếu thực hiện phương án 1 cứ 3 năm phải sủa chữa định kỳ một lần, mỗi lần
hết 150 triệu đồng
Anh (chị) hãy giúp tỉnh A lựa chọn được phương án đầu tư có tính kinh tế
hơn? Biết rằng, để thực hiện dự án này, tỉnh được vay vốn từ chương trình hỗ
trợ lãi suất của chính phủ với mức lãi suất là 16%/năm.

Đáp án: NAV
1
=107,558 (triệu đồng). NAV
2
=125,923 (triệu đồng). KL: lựa
chọn phương án 2
Bài 16
Một công ty có hai phương án mua và lắp đặt thiết bị như sau
Các thông số Đơn vị Phương án A Phương án B
1. Chi phí mua thiết bị Triệu đồng 260 420
2. Chi phí lắp đặt thiết
bị
Triệu đồng 20 30
3. Chi phí vận hành năm Triệu đồng 30 25
4. Giá trị còn lại Triệu đồng 10 20
5. Tuổi thọ năm 12 18
Nếu mua thiết bị A, cứ 3 năm phải sửa chữa định kỳ 1 lần, mỗi lần hết 15
triệu đồng.
Hãy lựa chọn phương án mua thiết bị tối ưu, biết tỷ suất chiết khấu là 15%
năm.
Đáp án: AV(C)
A
=85,11 (triệu đồng). AV(C)
B
=98,17 (triệu đồng). KL: lựa
chọn phương án A
9

Đọc thêm  danh sách máy bay bà già

Xem thêm: 2500 Điểm Vòng Quốc Gia Lớp 5, Galaxy English, Lop 5 Ioe Cap Quoc Gia

Tài liệu liên quan

*

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pptx 20 764 5

*

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI PROJECT 2002 BÀI 2: “CÀI ĐẶT, GIỚI THIỆU HỆ THỐNG MENU & LÀM VIÊC VỚI DỰ ÁN MỚI” doc 17 543 1

*

LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI PROJECT 2002 BÀI 1: “CÁC KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ, CÁC TÍNH NĂNG” ppt 6 602 3

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 1 pps 23 410 0

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 2 pot 23 364 1

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 3 pdf 23 486 0

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 4 pdf 23 338 0

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 5 potx 23 292 0

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 6 ppt 23 378 0

Xem thêm: File Mẫu Powerpoint Trắc Nghiệm Đẹp, File Mẫu Trắc Nghiệm Trên Powerpoint

*

Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 7 pdf 23 321 0

1 bình luận về “bài tập quản lý dự án có lời giải”

  1. Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 3500 triệu đồng. Doanh thu năm đầu của dự án là 500 triệu đồng, năm thứ 2 là 550 triệu đồng, từ năm thứ 3 doanh thu của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 950 triệu đồng hàng năm cho đến hết đời dự án. Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) của dự án là 150 triệu đồng. Đời của dự án là 15 năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 10 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 16%/năm. Hỏi:
    a. Dự án có nên đầu tư hay không?
    b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu?
    can loi giai bai nay

    Trả lời

Viết một bình luận