Các Mẫu Bài Tập Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4

Chương 4: Phân loại chi phí và phân tích CVP. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến việc ra quyết định, giải thích các cách phân loại chi phí, giải thích các cách ứng xử khác nhau của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, giải thích khái niệm số dư đảm phí và Sử dụng số dư đảm phí để phân tích điểm hòa vốn và sản lượng mục tiêu,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Bài tập kế toán quản trị chương 4

*

Phân loại chi phí vàphân tích mô hình CVP Vũ Hữu Đức Mục tiêu  Sau khi học xong chương này, người học có thể:  Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến việc ra quyết định.  Giải thích các cách phân loại chi phí.  Giải thích các cách ứng xử khác nhau của chi phí.

Xem thêm: 45 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Giáo Dục Tiểu Học Hay Nhất, Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Tiểu Học

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Chính Trị

 Giải thích và sử dụng số dư đảm phí để phân tích điểm hòa vốn và sản lượng mục tiêu  Phân tích biến động của các nhân tố đến điểm hòa vốn, lợi nhuận.  Trình bày ảnh hưởng của kết cấu chi phí, kết cấu mặt hàng  Giải thích các hạn chế của phương pháp phân tích quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuận (CVP)2 Vũ Hữu Đức MBA 2016 2 Nội dung  Khái quát về chi phí  Cách ứng xử của chi phí theo mức độ hoạt động  Phân tích quan hệ CVP  Các hạn chế của phân tích quan hệ CVP3 Vũ Hữu Đức MBA 2016 3Khái quát về chi phíBạn biết chi phí là gì không? Biết để làm gì? Có những loạichi phí nào? Khái quát về chi phí  Chi phí là nguồn lực được/phải bỏ ra trong quá trình hoạt động nhằm đạt được mục tiêu.  Chi phí bao hàm khái niệm đánh đổi  Quản trị chi phí là một nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý tổ chức5 Vũ Hữu Đức MBA 2016 5 Đầu vào Hệ thống Đầu ra Quá trình Chi phí Mục tiêu hoạt động Hiệu quả Chi phí (cost) khác gì với chi tiêu (expenditure)?6 Vũ Hữu Đức MBA 2016 6 Đầu vào Hệ thống Đầu ra Quá trình Chi phí Mục tiêu hoạt động Hiệu Mất Được quả Chi phí cơ hội (opportunity cost) khác gì với chi phí tài chính (financial cost)?7 Vũ Hữu Đức MBA 2016 7 Đầu vào Hệ thống Đầu ra Quá trình Chi phí Mục tiêu hoạt động Ra quyết định: • Hoạch định • Điều hành • Kiểm soát8 Vũ Hữu Đức MBA 2016 8 Thảo luận  Xác định chi phí đi học MBA của bạn?  Kể các quyết định dựa trên thông tin về chi phí này9 Vũ Hữu Đức MBA 2016 9 Một số cách phân loại chi phí  Chi phí cơ hội/Chi phí tài chính  Chi phí sản xuất/Chi phí ngoài sản xuất  Chi phí trực tiếp/Chi phí gián tiếp  Chi phí biến đổi/Chi phí cố định10 Vũ Hữu Đức MBA 2016 10 Chi phí cơ hội/Chi phí tài chính  Chi phí cơ hội là thu nhập tiềm năng bị mất đi khi bỏ phương án này để chọn phương án khác  Chi phí tài chính (còn gọi là chi phí kế toán) là chi phí đã bỏ ra bằng tiền hay nguồn lực khác.11 Vũ Hữu Đức MBA 2016 11 Chi phí SX/ngoài SX CP nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí ban đầu Chi phí CP nhân công trực tiếp sản xuất Chi phí chuyển đổi CP sản xuất chung CP bán hàng Chi phí ngoài sản CP quản lý doanh nghiệp xuất12 Vũ Hữu Đức MBA 2016 12 Thảo luận  Một số chi phí kỳ này tăng nhanh so với kỳ trước, cụ thể:  Nguyên vật liệu tăng 10%  Tiền lương tăng 15%  Tiền điện tăng 12%  Bạn sẽ làm gì để cắt giảm chi phí?13 Vũ Hữu Đức MBA 2016 13 Chi phí trực tiếp/gián tiếp  CP trực tiếp = Chi phí có thể xác định trực tiếp cho đối tượng chịu chi phí.  Chi phí gián tiếp = Chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí và nó được phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo những tiêu thức thích hợp14 Vũ Hữu Đức MBA 2016 14 Biến phí/Định phí  Sự phân loại này gọi là phân loại theo cách ứng xử của chi phí đối với mức độ hoạt động:  Biến phí (chi phí biến đổi/khả biến)  Định phí (chi phí cố định/bất biến)  Chi phí hỗn hợp15 Vũ Hữu Đức MBA 2016 15Cách ứng xử của chi phíBiến phí và định phí khác nhau thế nào? Làm sao xác địnhđược chi phí hỗn hợp? Biến phí  Chi phí thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi (sản lượng sản xuất; sản lượng tiêu thụ…)  Tuy nhiên, biến phí đơn vị lại không thay đổi theo mức độ hoạt động17 Vũ Hữu Đức MBA 2016 17 Biến phí tuyến tính Chi phí  Phương trình biểu diễn:  y = ax18 Vũ Hữu Đức MứcMBA độ 2016 hoạt động 18 Biến phí cấp bậc  Chi phí sẽ không Chi phí thay đổi liên tục theo mức độ sử dụng mà biến thiên khi mức độ hoạt P động thay đổi đến một mức nhất định. N M a b19 Mức độ hoạt động Vũ Hữu Đức MBA 2016 19 Biến phí phi tuyến tính  Quan hệ giữa chi phí và Chi phí mức độ hoạt động không phải là một hàm tuyến tính bậc nhất. Mức độ hoạt động20 Vũ Hữu Đức MBA 2016 20

Viết một bình luận