(Pdf) Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Có Lời Giải, Bài Tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Bài tập kế toán tài chính có lời giải – Phần 1 Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong tháng có tình hình kinh doanh như sau:

*

Yêu cầu: Lập bút toán nhật ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A và B.

Đang xem: Bài tập báo cáo tài chính có lời giải

Công ty chi tiền mặt cấp vốn cho A 200.000.000đ, cấp vốn cho B 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.

+ Kế toán tại công ty :

a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000

Có TK 1111 200.000.000

b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000

Nợ TK 214 50.000.000

Có TK 211 150.000.000

+ Kế toán tại cơ sở A:

Nợ TK 1111 200.000.000

Có TK 411 200.000.000

+ Kế toán tại cơ sở B:

Nợ TK 211 150.000.000

Có TK 214 50.000.000

Có TK 411 100.000.000

Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” hàng giá xuất kho 100.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển cho A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế có giá xuất kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân do công ty chịu trách nhiệm theo dõi.

+ Kế toán tại công ty

a/ Nợ TK 157 100.000.000

Có TK 156 100.000.000

b/ Nợ TK 1381 10.000.000

Có TK 157 10.000.000

+ Kế toán tại cơ sở A

Nợ TK 156 110.000.000

Có TK 336(Cty) 110.000.000

Công ty trả thay hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi phí vận chuyển bán hàng cho B 9.900.000đ bằng TGNH, trong đó thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.

Xem thêm: Cách Để Lập Dàn Ý Bài Tiểu Luận, Cách Để Lập Dàn Ý: 9 Bước (Kèm Ảnh)

+ Kế toán tại công ty

Nợ TK 1368(B) 9.900.000

Có TK 1121 9.900.000

+ Kế toán tại cơ sở B

Nợ TK 331 9.900.000

Có TK 336(Cty) 9.900.000 Bài viết: ” Bài tập kế toán tài chính có lời giải – Phần 1 “

Theo lệnh công ty, A chuyển cho B lô hàng hóa giá bán chưa thuế trên hoá đơn 30.000.000đ, giá xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị cơ sở B nhận đủ hàng hóa nhập kho.

+ Kế toán tại cơ sở A:

a/ Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000

Có TK 3331 3.000.000

Có TK 512 30.000.000

b/ Nợ TK 632 28.000.000

Có TK 156 28.000.000

+ Kế toán tại cơ sở B

Nợ TK 156 30.000.000

Nợ TK 133 3.000.000

Có TK 336(Cty) 33.000.000

+ Công ty Nợ TK 1368(B) 33.000.000

Có TK 336(A) 33.000.000

Đơn vị cơ sở B chi tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao sử dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn). Bạn đang xem bài viết: “Bài tập kế toán tài chính có lời giải – Phần 1 “

+ Kế toán tại cơ sở B:

Nợ TK 411 800.000

Có TK 1111 800.000

+ Kế toán tại Công ty

Nợ TK 1111 800.000

Có TK 1361(B) 800.000

Cơ sở A bán hết hàng nhận ở nghiệp vụ 2 thu bằng tiền mặt theo giá bán chưa thuế 110.000.000đ.

Xem thêm: Đề Thi Kế Toán Quản Trị Ueh Đề 107, Đề Cương Chi Tiết Môn Kế Toán Quản Trị

Kế toán tại cơ sở A

a/ Nợ TK 111 121.000.000

Có TK 33311 11.000.000

CóTK 511 110.000.000

b/ Nợ TK 632 110.000.000

Có TK 156 110.000.000

Cơ sở A lập bảng kê hàng bán ở nghiệp vụ 2 gởi công ty và công ty đã lập hoá đơn gởi A. Công ty cũng đã xử lý hàng thiếu nguyên nhân do xuất nhầm, tiến hành điều chỉnh sổ sách.

+ Kế toán tại Công ty

Viết một bình luận