Bài Tập Access 2003 – Bài Tập Thực Hành Access 2003 Doc

Tài liệu thực hành vi tính tham khảo về Microsoft Office Access 2003 – Biên soạn: Đỗ Công Đức dành cho các bạn học tin học văn phòng và luyện thi chứng chỉ tin học tam khảo và ôn thi.

Đang xem: Bài tập access 2003

VIETHAN IT I  Bài tập thực hành BÀI TẬP THƯC HANH ̀ Chủ biên : Phí Đăc Hai ́ ̉ Hiêu đinh : Phí Đăc Hai ̣ ́ ́ ̉ Biên soan: Đỗ Công Đức ̣ Đà Năng, thang 7 năm 2008 ̃ ́ Trang 1/5VIETHAN IT I  Bài tập thực hành PHẦN I: TẠO LẬP DATABASE VÀ TABLEMục đích: Sinh viên phải thực hiện: − Tạo lập được một CSDL − Kỹ năng thiết kế cấu trúc Table ở chế độ Design View cho CSDL cần quản lý − Khai báo các thuộc tính và ràng buộc dữ liệu của trường, của Table trong CSDL − Thiết lập các mối quan hệ giữa các trường trong các table của một CSDL − Nhập dữ liệu vào các Table − Khai thác và xử lý dữ liệu trong các bảngBÀI THƯC HÀNH SỐ 1 (1 tiết)Câu 1: Khởi động Microsoft Access và tạo lập một CSDL (Database) QLHANG.MDB trên ổ đĩa D:Câu 2: Trong CSDL QLHANG.MDB, hãy tạo các Table có tên và cấu trúc như sau: a) Table DMKHO có cấu trúc như sau: Field Name Data Type Field size MAKHO Text 4 TENKHO Text 30 DIACHI Text 50 b) Table DMVATTU có cấu trúc như sau: Field Name Data Type Field size MAVT Text 4 TENVT Text 30 DVT Text 10 QUYCACH Text 50 c) Table DMNHANVIEN có cấu trúc như sau: Field name Data type Field size MANV Text 6 HOLOT Text 30 TEN Text 10 NGAYSINH Date/Time PHAINAM Yes/no ANH OLE LUONGCB Number Double GHICHU Text 50 d) Table CHUNGTU có cấu trúc như sau: Field name Data type Field size SOCT Number Long Integer MANV Text 6 MAKHO Text 4 LOAIPHIEU Text 1 NGAYCT Date/Time Short Date Trang 2/5VIETHAN IT I  Bài tập thực hành Field name Data type Field size LYDO Text 50 e) Table NHAPXUAT có cấu trúc như sau: Field name Data type Field size SOCT Number Long Integer MAVT Text 4 SOLUONG Number Double DONGIA Number DoubleHƯỚNG DẪN: Tạo Database QLHANG và các Table cho CSDL.  Khởi động Access: Chọn Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office Access 2003. Xuất hiện cửa sổ và chọn Create a new file… ở Panel bên phải Hoặc kích chuột vào Menu File chọn New Xuất hiện cửa sổ New File và chọn Blank Database ở Panel bên phải, xuất hiện cửa sổ File New Database: trong cửa sổ này ta thực hiện như sau: − Tại Save in: Chọn ổ đĩa D: − Đặt tên cho CSDL tại mục File name: QLHANG − Tại mục Saves as type: Microsoft Office Access Database (*.mdb) Trang 3/5VIETHAN IT I  Bài tập thực hành − CSDL Database QLHANG vừa tạo có giao diện như sau:  Tạo các Table của CSDL QLHANG − Trong cửa sổ Database QLHANG chọn trang Tables và chọn nút New xuất hiện hộp thoại New Table, chọn mục Design View và chọn OK.

Đọc thêm  Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (tháng 11/1933) nhằm, A. mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại., B. hình thành liên minh chống phát xít., C. tăng cường can thiệp quân sự vào châu Âu.,

Xem thêm: giáo trình luyện nói tiếng anh

Xem thêm: Sổ Tay Thiết Kế Khuôn Dập Tấm Pdf, Sổ Tay Thiết Kế Khuôn Dập Tấm

Xuất hiện cửa sổ Design view để khai báo cấu trúc cho bảng: − Khai báo cấu trúc cho Table như sau: − Vào menu File/Save hoặc kích vào biểu tượng Save trên thanh công cụ Standard. Xuất hiện hộp thoại Saves As: Trang 4/5VIETHAN IT I  Bài tập thực hành − Nhập tên Table vào mục Table Name: DMKHO, chọn mục OK. Xuất hiện hộp thoại và chọn nút No để kết thúc (Không tạo khóa chính) Trang 5/5

Viết một bình luận