– Bài học kinh nghiệm từ chiến thắng của nhà Trần và thất bại của nhà Hồ trong kháng chiến chống xâm lược

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Dilen135793

– Nhà Trần:

    + Biết dựa vào sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc, vua tôi nhà Trần trên dưới một lòng kiên quyết kháng chiến chống quân xâm lược.

    + Thực hiến kế sách “vườn không nhà trống” vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, khi có thời cơ thì tổng phản công giành thắng lợi quyết định.

– Nhà Hồ:

    + Không biết dựa vào nhân dân, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm của cha ông đi trước.

⇒phải biết dựa vào tinh thần đoàn kết và có những kế sáng hơn người đồng thời cũng áp dụng những kinh nghiệm của cha ông để lại thời trước

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh955

So với hai lần trước, cuộc chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba của nhà Nguyên rất công phu, kỹ lưỡng, thể hiện rõ quyết tâm thôn tính cho bằng được nước ta qua việc : lược lượng, lương thực lớn mạnh, có nhiều tướng giỏi chỉ huy, có sự cảnh giác cao độ qua lời dặn con của Hốt Tất Liệt : ” Không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà khinh thường”.

Đọc thêm  Mẫu Giấy Mời Đại Hội Đoàn Cơ Sở, Mẫu Giấy Mời Dự Đại Hội Đoàn

Viết một bình luận