Bài Hịch tướng sỹ cảu Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào? *, 1 điểm, Hình ảnh không có chú thích

Lời giải 1:

Họ tên người giải: QuangDung2k91

Bài Hịch tướng sỹ của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm cuối thế kỷ 13 trước cuộc chiến tranh Mông Nguyên Đại Việt lần 2.

#$QuangDung09$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trilecongtri5

*Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn được viết trong bối cảnh quân Nguyên tiến đánh Đại Việt ta lần thứ hai(1285)

→Mục đích của bài Hịch tướng sĩ:Khích lệ tinh thần,dấy lên lòng yêu nước,kiên quyết chống giặc ngoại xâm của binh sĩ

@TriLeCongTri

Đọc thêm  xem lịch thi ptit

Viết một bình luận