Bài Giảng Môn Pháp Luật Đại Cương (Full), Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 – Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước trình bày về khái niệm, đặc trưng của Nhà nước; hình thức Nhà nước (chính thể, cấu trúc, chế độ chính trị); bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

Đang xem: Bài giảng môn pháp luật đại cương

*

Chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC NỘI DUNG1.1 Khái niệm, đặc trưng của Nhà nước 1.2. Hình thức nhà nước (chính thể, cấu trúc, chế độ chính trị)1.3 Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam 1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA NHÀ NƯỚCNguồn gốc của Nhà nước: Quan điểm phi macxit: ­ Thuyết thần học ­ Thuyết gia trưởng ­ Thuyết khế ước xã hội ­ ….­ Quan điểm macxit: “Nhà nước không phải là một hiện tượng vĩnh cửu, bất biến” Xã hội: ­ giai cấp đối Kinh tế: lập nhau về lợi ích. Nhà nước­tư hữu ­ Mâu thuẫn và ­giàu nghèo. đấu tranh giai cấp liên tục diễn ra.

Xem thêm: Mục Lục Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 ( Mục Lục, Toàn Văn Nội Dung) 1012015Qh13

Xem thêm: Trường Thcs Hành Minh Đề Cương Ôn Tập Chương 4 Đại Số 8 Violet

Sau 3 lần phân công lao động xã hội whenKhái niệm:“Nhà nước là một bộ máy quyền lực đặc biệt do giai cấp thống trị lập ra để duy trì việc thống trị về kinh tế, chính trị, tư tưởng đối với toàn bộ xã hội.” b/ Đặc trưng của Nhà nước: CÓ CHU ̉QUYỀ PHÂN N DÂN CƯ QUỐ C THEO THIẾ T GIA CÁ C ĐƠN LÂP ̣ VỊ HÀNH QUYỀ N BAN CHÍNH LỰC HÀ NH LÃ NH ĐĂT RA ̣ CÔNG PHÁP THỔ THUẾ CỘNG LUẬT ĐẶC VÀ THU BIỆT THUẾBản chất của NN Giai cấp BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Xã hộiChức năng của nhà nước ĐỐI NỘI CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI NGOẠI1.2 HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC Hình thức nhà nước là cách tổ chức quyền lực nhà nước và những phương pháp để thực hiện quyền lực nhà nước. HÌNH THỨC CHÍNH THỂHÌNH THỨC NHÀ NƯỚC HÌNH THỨC CẤU TRÚC CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊa/ Hình thức chính thểHình thức chính thể là cách tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó. Trong lịch sử, có hai hình thức chính thể cơ bản: chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa.* Chính thể quân chủ ­ Là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ (hay một phần) trong tay người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc thừa kế, cha truyền con nối. ­ gồm 2 loại: quân chủ tuyệt đối và quân chủ tương đối* Chính thể cộng hòa: ­ là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được bầu ra trong một thời gian nhất định hay nói cách khác quyền lực nhà nước tập trung không phải vào tay một người mà là một tập thể người được bầu ra theo nhiệm kỳ. ­> Cộng hòa quý tộc: cơ quan tối cao nhà nước chỉ do tầng lớp quý tộc bầu ra. ­> Cộng hòa dân chủ: quyền tham gia bầu cử để thành lập ra cơ quan đại diện của Nhà nước được pháp luật quy định thuộc về các tầng lớp nhân dân không phân biệt giai cấp, tầng lớp, giàu, nghèo, địa vị, giới tính, nghề nghiệp… ­> Cộng hòa dân chủ: + Cộng hòa tổng thống: tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra, vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là người đứng đầu Chính phủ. Tổng thống có quyền lực rất lớn, không phụ thuộc vào Quốc hội hay Nghị viện.  + Cộng hòa đại nghị: Nghị viện bầu Tổng thống, Tổng thống có quyền lực hạn chế, như không trực tiếp tham gia vào việc giải quyết các công việc Nhà nước; không là người đứng đầu hành pháp và cũng không là thành viên của hành pháp.  + Cộng hòa hỗn hợp (cộng hòa lưỡng tính): Tổng thống do nhân dân trực tiếp bầu ra, và Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ và lãnh đạo trực tiếp hoạt động của Chính phủ, như chủ tọa các phiên họp Hội đồng bộ trưởng; Thủ tướng chỉ chủ tọa các phiên họp này khi Tổng thống cho phép. Quân chủ tuyệt đối Quân chủ Hình Quân chủ tương đối thức chính thể Cộng hòa quý tộc Cộng hòa Cộng hòa dân chủ Cộng hòa dân Cộng hòa dân chủ tư sản chủ nhân dân Cộng hòa Cộng hòa Cộng hòa Tổng hỗn hợp Đại nghị thốngb/ Hình thức cấu trúc nhà nước ­ Hình thức cấu trúc nhà nước là cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, là sự cấu tạo nhà nước theo các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối liên hệ qua lại giữa các cơ quan nhà nước, giữa trung ương và địa phương. ­ Có hai loại: + Nhà nước đơn nhất+ Nhà nước liên bangc/ Chế độ chính trị ­ Chế độ chính trị là tổng thể các phương pháp, thủ đoạn mà các cơ quan nhà nước sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước.

Viết một bình luận