Bài Giảng Lớp Cảm Tình Đoàn 2020, Bài Giảng Bồi Dưỡng Cảm Tình Đoàn

BÀI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊN

BÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

– Mục đích của Đảng

– Đảng hoạt động trên cơ sở nào ?

– Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng.

Đang xem: Bài giảng lớp cảm tình đoàn

– Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên.

ĐCS VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Để giúp các bạn bước đầu tìm hiểu về ĐCS VN, xin giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau:

– Mục đích của Đảng là:

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

+ Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

– Đảng hoạt động trên cơ sở:

+ Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình;

+ Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây đựng Đảng;- Đảng hoạt động trên cơ sở:

+ Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.

+ ĐCS VN được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn không ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

– Quá trình hoạt động cách mạng của Đảng:

Từ thực tiễn thành công và những khuyết điểm sai lầm, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm là:

Một: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề xuyên suốt cả quá trình cách mạng nước ta, vì độc lập dân tộc là điều kiện tuyên quyết đểthực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.Hai: Đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử, toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

Ba: Không ngừng nâng cao khối đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đoàn kết quốc tế, để tạo sức mạnh tổng hợp.

Bốn: Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại; sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

Năm: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta là nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự sự cho nhân dân.

Đọc thêm  phiếu thăm dò ý kiến

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đánh giá cao vai trò vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

+ Công tác thanh niên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của toàn xã hội.

Những quan điểm cơ bản của Đảng về côngtác thanh niên:

+ Nội dung cơ bản của công tác thanh niên là giáo dục, rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên:

+ Công tác thanh niên là một khoa học vì vậy phải đối xử như một khoa học thực sự.

+ Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng vì xây dựng Đoàn chính là tạo nguồn cung cấp cho Đảng những Đảng viên trẻ, cán bộ trẻ; góp phần làm cho Đảng ngày càng vững mạnh.

BÀI 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Truyền thốngMục đích của ĐoànTính chất của ĐoànChức năng của ĐoànVị trí và vai trò của ĐoànNguyên tắc tổ chức của ĐoànQuyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên Truyền thống:

Truyền thống:

Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN.

Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giaocho.

Truyền thống:

Truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có hoài bảo lớn.

Mục đích của Đoàn

Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tính chất của Đoàn

Tính chất chính trị – xã hội của Đoàn thể hiện trên hai mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng. Đoàn không phải là tổ chức quần chúng phổ thông mà là tổ chức chính trị của những thanh niên tiên tiến. Tuy nhiên, Đoàn còn là tổ chức mang tính xã hội vì đó là tổ chức của quần chúng thanh niên vì thanh niên.

Chức năng của Đoàn:

– Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản VN, là đội quân xung kích cách mạng.

– Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu xã hội hiện nay.

Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.Đoàn là người phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Vị trí và vai trò của Đoàn:

Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCN VN.

– Đối với đội thiếu niên tiền phong HCM, Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, giúp đỡ vật chất, tài chính và lựa chọn cán bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng.

Đọc thêm  Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm

Xem thêm: đáp án developing skills for the toeic test

– Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên. Đoàn là hạt nhân chính trị, đóng vai trò nồng cốt trong các phong trào và tổ chức thanh niên.

Đoàn có nhiệm vụ

– Liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, hội sinh viên Việt Nam, đội thiếu niên Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và hội viên trở thành đoàn viên.

Nguyên tắc tổ chức của Đoàn

Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau:

+ Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên ở các cấp.– Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cấp trên, với cấp hủy Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấp hành Đoàn cấp dưới.

Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Quyền hạn và nhiệm vụ Đoàn viên

Đoàn viên có quyền:

Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lành đạo các cấp của Đoàn.

Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Đoàn viên có nhiệm vụ

Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.

Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ đoàn, các nghị quyết của đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

BÀI 3: PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN

Mỗi người chúng ta nhất là tuổi trẻ ai cũng muốn sinh hoạt trong một tổ chức, có được một môi trường phù hợp để được cống hiến và trưởng thành, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chống.

Tại sau nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên?

Bởi vì: 

Vào đoàn bạn sẽ dược sống trong môi trường tiên tiến ở đó bạn sẽ tìm thấy được sự chỉ dẫn, tạo điều kiện đễ bạn thực hiện được ước mơ, hoài bảo chính đáng của mình. Đó là môi trường giúp bạn học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

Đọc thêm  Nhập Môn Hust Blended Learning, Nhập Môn Hust

Tại sau nên phấn đấu để trở thành người đoàn viên?

Bởi vì

Vào đoàn bạn sẽ sống trong một môi trường đoàn kết, thân ái, trong đó mọi người được chia sẽ tâm tư, tình cảm,nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày.

Vào đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thanh niên, được các em thiếu nhi yêu mến.

Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?

Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Cộng Sản Hồ Chí Minh, trước hết bạn phải phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành.

Tích cực trong lao động sản xuất để làm chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trung thành với tổ quốc, sẵn sàng làm và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người thanh niên, thiếu gương mẫu về mọi mặt và làm nồng cốt trong các phong trào đoàn thanh niên.

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn, cần làm gì đểxứng đáng là người Đoàn viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh ?

Tiếp tục cố gắng học tập tốt hơn nữa để xứng đáng là người đoàn viên.Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường và các hoạt động của xã hội.

Cố gắng giúp đỡ, quan tâm bạn bè, tạo điều kiện để giúp đỡ các bạn vào đoàn.Chấp hành tốt những quy định của Đoàn, cố gắng hoàn thành những chỉ tiêu đề ra.Tuyên truyền các công dân tham gia tốt cáchoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng một nền an ninh vững vàn và giúp ích cho xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Xây dựng con người mới đạo đức tốt, chính chắn trong mọi cách ứng xử với bạn bè, người thân và mọi người trong xã hội.

“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Gdcd 11 Bài 11, Chính Sách Dân Số Và Giải Quyết Việc Làm

Trích trong bài nói chuyện tại buổi Lễ khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 454-455.

Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961 có ý tứ giống câu này. Nguyên văn câu nói của Kennedy: Ask not what your country can do for you – Ask what you can do for your country. (Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho Tổ quốc)

Viết một bình luận