Những Bài Báo Cáo Khoa Học Mẫu Báo Cáo Nghiên Cứu Khoa Học Của Bvđk Thành Phố

Mẫu báo cáo khoa học

bocdau.com xin gửi tới bạn đọc biểu mẫu báo cáo khoa học tổng quan để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu báo cáo bao gồm thông tin của ứng viên, nội dung báo cáo khoa học… Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đang xem: Bài báo cáo khoa học mẫu

Mẫu báo cáo khoa học

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC (2)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN1. Họ và tên ứng viên: …………………………………………………………………………2. Ngày tháng năm sinh: ……………; Nam □; Nữ □; Dân tộc: …………………..3. Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố): …………………………………………….4. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH): ……………………………………5. Chức vụ hiện nay: ………..; Chức vụ cao nhất đã qua: …………………………6. Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): …7. Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ………………………………….8. Đã nghỉ hưu từ tháng … năm …Nơi làm việc từ sau khi nghỉ hưu (nếu có): ………………………………………………9. Hiện nay là (đánh dấu vào ô phù hợp): ……………………………………………….Giảng viên □ ; Giảng viên thỉnh giảng □ ; Nghiên cứu viên □ ; Cán bộ quản lý □;Các công tác khác □ ; Hưu trí □B.

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Bằng Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh

NỘI DUNG BÁO CÁOI. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC1. Đặt vấn đề và lý do xác định các hướng nghiên cứu chủ yếu.2. Phương pháp và kết quả nghiên cứu (nêu các phương pháp nghiên cứu chủ yếu, có tính chất sáng tạo và độc đáo; những phát hiện và đóng góp chính về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn chính sách và ứng dụng thực tiễn).3. Liệt kê và nêu tóm tắt những kết quả và ý nghĩa của 5 công trình khoa học tiêu biểu.4. Các giải thưởng về thành tích NCKH (nếu có).5. Định hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai; lý do xác định những định hướng nghiên cứu này.II. ĐÀO TẠO1. Chuyên ngành đã, đang tham gia đào tạo; đóng góp đối với sự phát triển chuyên ngành.2. Những môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy.3. Thành tích chính trong đào tạo sau đại học4. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu (nêu rõ tên các chương trình đã được hiệu trưởng, viện trưởng,… phê duyệt); đóng góp chủ yếu, có tính chất sáng tạo và độc đáo trong các chương trình này.5. Những đóng góp chính (nếu có) về việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở đại học.III. NHỮNG ĐÓNG GÓP KHÁCIV. KẾT LUẬN

….(3)…, ngày … tháng … năm ….

Xem thêm: Chi Tiết Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành Năm 2017, Bản Tự Kiểm Tra Đảng Viên Chấp Hành 2017

(Ghi rõ họ, tên và ký)

Ghi chú:(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).(2) Tên cơ sở giáo dục.(3) Địa danh.

Báo cáo khoa học tổng quan

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (BC26/AC) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

*

Báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Mẫu báo cáo bồi dưỡng thường xuyên Báo cáo kết quả nhập khẩu nuôi giữ thủy sản Mẫu báo cáo số 04 theo thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT

*

Mẫu báo cáo tài chính Biểu mẫu dành cho kế toán

Viết một bình luận