Có đúng không khi cho rằng nếu không có hater thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 ,giải thích?

Có đúng không khi cho rằng nếu không có hater thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 ,giải thích?

Lời giải 1: Họ tên người giải: 1112225389 Có đúng không khi cho rằng nếu không có hater thì không có phát xít đức và nếu không có phát xít đức thì không có chiến tranh thế giới thứ 2 ,giải thích?