Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phon

Câu 105: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phon

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhtrucnt20214 Đáp án: A. Phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo, thống nhất. Vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất Lời giải 2: Họ tên người giải: … Đọc tiếp