Nêu những đóng góp của Tôn Trung Sơn đối với trọng nước và ngoài nước??

Nêu những đóng góp của Tôn Trung Sơn đối với trọng nước và ngoài nước??

Lời giải 1: Họ tên người giải: doanlephananh3 Cuộc cách mạng tư sản – Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. – Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á. – Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với … Đọc tiếp