Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Nê-đéc-lan tuyên bố thành lập nhà nước mới theo thể chế, A. Quân chủ chuyên chế. B. Cộng hòa. , C. Quân chủ lập hiến. D.

Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Nê-đéc-lan tuyên bố thành lập nhà nước mới theo thể chế, A. Quân chủ chuyên chế.			B. Cộng hòa.		, C. Quân chủ lập hiến.				D.

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 2:B. Cộng hòa. Câu 3:A. Cách mạng Anh. Câu 4: D. Sự kiện “ Chè Bốt-xtơn” (1773). Câu 5:A. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng. Câu 6: A. Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo. Câu 7:A. Quý tộc, tăng lữ, nông … Đọc tiếp

Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là, A. Việt Nam. B. Mi-an-ma. C. Đông Dương. D. Campuchia., Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu

Câu 41: Thuộc địa của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á là, A. Việt Nam.		B. Mi-an-ma.		C. Đông Dương.		D. Campuchia., Câu 42: Thuộc địa của thực dân Anh ở khu

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92013 Câu 41:C. Đông Dương. Câu 42: D .Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin. Câu 43:A. Cử học sinh đi du học phương Tây. Câu 44:D. Thống nhất tiền tệ. Câu 45:C. Nhờ tiến hành cải cách tiến bộ. Câu 46:D. Do vụ ám sát Thái tử Áo – Hung tại … Đọc tiếp