Câu 21: Cao trào cách mạng ở các nước tư bản trong những năm 1918 – 1923 đã dẫn đến, A. sự thành lập các nhà nước vô sản trên thế giới., B. cuộc khủng hoảng kinh

Câu 21: Cao trào cách mạng ở các nước tư bản trong những năm 1918 – 1923 đã dẫn đến, A. sự thành lập các nhà nước vô sản trên thế giới., B. cuộc khủng hoảng kinh

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 21:C. sự ra đời của Đảng Cộng sản ở nhiều nước. Câu 22:B. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, đường lối chưa rõ ràng. Câu 23:C. Kết hợp Chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Câu 24:D. Có đóng góp to lớn cho phong trào … Đọc tiếp