Câu 11: Vì sao nền Chuyên chính Gia-cô-banh được xem là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?, A.Vua Lu-I XVI bị xử tử, nền Cộng hòa được thành lập.,

Câu 11: Vì sao nền Chuyên chính Gia-cô-banh được xem là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII?, A.Vua Lu-I XVI bị xử tử, nền Cộng hòa được thành lập.,

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92018 Câu 11:B. Phái Gia-cô-banh đã giải quyết hết các nhiệm vụ cơ bản của xã hội. Câu 12:D. Quy định mức lương cho lao động làm thuê. Câu 13: D. Sợi – dệt. Câu 14:B. Anh. Câu 15:B. Máy hơi nước Giêm-oát. Câu 16:D. Anh là nước … Đọc tiếp