Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917 phân tích vai trò của lê nin trong và sau 2 cuộc cách mạng này ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đối với cách mạng Việt Nam

Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917 phân tích vai trò của lê nin trong và sau 2 cuộc cách mạng này ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đối với cách mạng Việt Nam

Lời giải 1: Họ tên người giải: khoi30320139 Nguyên nhân vào năm 1917 nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng : *Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 : Trước cách mạng nước Nga là nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng. Kinh tế bị kìm hãm, công nông nghiệp còn … Đọc tiếp