ai phát minh ra máy kéo sợi ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: chijsv343

Năm 1769, Ác-crai-tơ đã phát minh ra máy kéo sợi 

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Chaeyoungah4

Ai phát minh ra máy kéo sợi ?

Trả lời

– Năm 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

Đọc thêm  Mẫu Biên Bản Mượn Thiết Bị Cho Mượn, Mẫu Giấy Mượn Phòng Và Thiết Bị

Viết một bình luận