999 Bài Tập Matlab Có Lời Giải Các Bài Tập Matlab, Giải Các Bài Tập Matlab

Hôm nay vừa mới check lại cái bài giải phương trình bậc 2 ở trên lớp.Làm theo thầy chả thấy ra kết quả j`. Sau khi nghiên cứu và sửa chữa thì cũng ra được đoạn code như thế này (Áp dụng ~ j` đã biết từ đại ca Pascal để lại), anh em check thử

Đang xem: 999 bài tập matlab có lời giải

2 Re: Giải các bài tập Matlab Tue May 19, 2009 9:58 pm

1st

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề Giáo Viên Thcs, Biên Bản Kiểm Tra Chuyên Đề Năm Học 2016 2017

3 Re: Giải các bài tập Matlab Wed May 20, 2009 9:47 am

Code:function = gptb2(a,b,c)if a==0 x1=-c/bendif a~=0 delta=b^2-4*a*c x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a) x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)endCách này cũng được nhưng mà muốn áp dụng để giải phương trình x^2-2x+3 =0 chẳng hạn, thì mình phải gõ gptb2(1,-2,3) %Nếu đã save file với tên gptb2.m

Xem thêm: Mẫu Bản Đăng Ký Nêu Gương Của Cán Bộ Đảng Viên Mới Nhất, Mẫu Bản Đăng Ký Nêu Gương Cán Bộ, Đảng Viên

Code:a=input(“Nhap a = “)b=input(“Nhap b = “)c=input(“Nhap c = “)if a==0 disp(“Nghiem cua phuong trinh la”) x1=-c/bendif a~=0 delta=b^2-4*a*c disp(“Nghiem cua phuong trinh la”) x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a) x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)endNếu dùng cách này thì lúc giải chỉ việc gõ gptb2 (Nếu file đã save có tên gptb2.m), sau đó nhập 3 giá trị a,b,c là xong
Bài tập tính số ngày đã qua trong năm.Hướng dẫn: Để tính số ngày đã qua tính đến thời điểm hiện tại (người dùng phải nhập ngày và tháng vào, giả sử ở đây là ngày 22 tháng 5), thì ta phải tính số ngày từ ngày 1/1 đến hết cuối tháng 4 rồi cộng với 22 là ra.Ta sẽ lập 2 file (1 file function và 1 file script)File function có nội dung như sau:Code:function = tong(ngay,thang,ngaykhacbiet)t=0;for k=1:(thang-1) switch k case {1 3 5 7 8 10 12} t=t+31; case {4 6 9 11} t=t+30; case 2 t=t+28+ngaykhacbiet; endendt=t+ngay;Đoạn này có nghĩa như sau:Lúc đầu ta đặt 1 tham số t để tính tổng số ngày, ban đầu t nhận giá trị là 0 cái đã.Đặt 1 biến k chạy từ tháng 1 cho đến tháng trước tháng hiện tại (dùng để tính tổng số ngày của các tháng trước). Ví dụ bây giờ là 22/5 thì mình sẽ tính tất cả số ngày trong 4 tháng đầu rồi cộng với 22.Lệnh switch-case dùng để chia trường hợp cho k.k chạy từ 1 đến (tháng -1), khi nào k đến các vị trí = {1 3 5 7 8 10 12} thì tham số t sẽ được cộng thêm 31, nếu mình nhập ngày 22/5 có nghĩa là k sẽ chạy từ 1 đến 4, khi gặp 1 thì t mới = t cũ (tức là 0 đó) + 31 = 31, khi gặp 3 thì nó tiếp tục + 31 nữa = 62 (không có 5 7 8 10 12)Tiếp theo, khi gặp 4 thì t sẽ cộng thêm 30 –> t mới = 62 + 30=92.Tiếp theo, khi gặp 2 thì t sẽ cộng thêm 28 và cộng thêm ngày khác biệt nữa (vì tháng 2 có thể có 28 hoặc 29 ngày nên ngày khác biệt ở đây có thể là 0 hoặc 1 tùy lúc người dùng nhập vào ở phần sau (phần script)).Đến đây là ta đã tính xong tổng số ngày của các tháng trước.Lệnh t = t+ngay để tính cả những ngày của tháng hiện tại.Vậy là xong file function.Đến file script:Code:ngay=input(“Nhap ngay hom nay: “);thang=input(“Nhap thang: “);ngaykhacbiet=input(“Neu nam nhuan nhap 1, khong nhuan nhap 0: “);t=tong(ngay,thang,ngaykhacbiet);disp(“Tong so ngay da qua: “)disp(t)file script này lưu với tên gì cũng được, ở đây tớ đặt là “abc.m”lệnh thứ nhất để người dùng nhập ngàylệnh thứ hai để người dùng nhập thánglệnh thứ ba chỉ là 1 cái mẹo để nhập ngày khác biệtlệnh thứ 4 là để chạy cái file function lúc trướclệnh thứ 5 và 6 để cho kết quả ra màn hình.Haizzz, chiều nay học thực hành có đọc qua thế mà về đến nhà ko nhớ, ngồi mầy mãi mới xong :-

Viết một bình luận