Thông Tin VĂN BẢN

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Đang xem: Thông tin vĂn bẢn

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấpPhiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (gọi tắt là Mẫu số 03) của người lao độngđang tham gia BHXH cho đơn vị sử dụng lao động thông qua tổ chức dịch vụ bưuchính, đồng thời gửi file dữ liệu Danh sách giao nhận sổ BHXH (gọi tắt là Mẫu số01) qua địa chỉ email của đơn vị.

Người lao động sau khi kiểm tra, ràsoát thông tin, trường hợp thông tin chưa đúng, chưa đầy đủ thì ghi nội dung đềnghị điều chỉnh, ký xác nhận vào Mẫu số 03 chuyển cho đơnvị. Đơn vị kiểm tra, xác định lại các trường hợp sai sót lập Danh sách lao độngtham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tinngười tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếugiao nhận hồ sơ 103 và ghi chú mã số hồ sơ giao dịch điện tử vào Mẫu số 03 đểđiều chỉnh trước khi chuyển sổ cho cơ quan BHXH.

3. Sau khi người lao động, đơn vị đãkiểm tra, rà soát thông tin đóng BHXH thì đơn vị nộp: sổ BHXH; Mẫu số 01 có kýxác nhận, đóng dấu; Mẫu số 03 có ký xác nhận của người lao động và ký, đóng dấucủa đơn vị theo Phiếu giao nhận hồ sơ 320 và gửi file dữliệu Mẫu số 01 qua địa chỉ email mà cơ quan BHXH đã gửi cho đơn vị trước đó.

4. Một số lưu ý:

– Trường hợp nội dung đề nghị điềuchỉnh vượt quá số trangthì người lao động in Mẫu số 03 từ trang web của BHXH TP.HCM để ghi bổ sung thêm và đính kèm với Mẫu số 03do cơ quan BHXH đã cung cấp.

Xem thêm: Sách Tiếng Anh 6 Thí Điểm – Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Pdf

– Trường hợp đơn vị nộp toàn bộ sổBHXH theo file dữ liệu Mẫu số 01 thì trực tiếp in ký xác nhận, đóng dấu hoặc thông báo qua email cho cơ quan BHXH để in chuyển về cho đơn vị ký xác nhận, đóngdấu.

– Trường hợp đơn vị nộp sổ BHXHtheo từng đợt thì tự in Mẫu số 01 theo số lượng sổnộp cho cơ quan BHXH và ký xác nhận, đóng dấu.

– Trường hợp đơn vị có nhu cầu intờ rời theo mã phòng ban để thuận tiện trong việcquản lý thì nộp hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 và cungcấp file dữ liệu mã phòng ban cho cơ quan BHXH để cậpnhật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc đơn vị sử dụng lao động kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố đểđược hướng dẫn, giải quyết./.

Xem thêm: Thông Tư 12/2019/Tt – Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn9

Nơi nhận: – Như trên; – Ban Giám đốc BHXHTP (để b/c); – Các phòng nghiệp vụ (để thực hiện); – BHXH quận, huyện (để thực hiện); – Đăng tải trên Website BHXH TP; – Lưu: VT, CST(Trung).

Đọc thêm  bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 24

Viết một bình luận