22tcn 18-79

Đang xem: 22tcn 18-79

Share Like Download …

Xem thêm: Kiểm Tra Điều Lệnh Đội Ngũ Quân Đội, Điều Lệnh Là Gì

3 Comments 0 Likes Statistics Notes

Xem thêm: Mẫu Công Văn Xin Gia Hạn Thanh Toán Nợ? Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Công Nợ

12 hours ago   Delete Reply Block

22 tcn 18 79 (phu luc 9-14)

1. 22TCN 18-79 Phô lôc 9. (Cho ®iÒu 2.12) Ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn cÇu ®−êng « t« ®−êng thµnh phè vµquy t¾c ®Æt lùc trªn ®−êng ¶nh h−ëng. 1. T¶i träng cña ®oµn xe «t« tiªu chuÈn H10, H13 lµ mét ®oµn « t« kh«ng h¹n chÕ nèi ®u«inhau xÕp thµnh h×nh 1, mçi chiÕc « t« nÆng P tÊn, trong ®ã cã mét chiÕc nÆng 1,3P. 2. T¶i träng cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn H30 lµ mét ®oµn xe kh«ng h¹n chÕ nÆng 30 T nèi®u«i nhau xÕp theo h×nh 2. 3. T¶i träng xe b¸nh XB80 (h×nh 3) lµ mét chiÕc xe b¸nh nÆng 80 tÊn. T¶i träng xe xÝch 60lµ mét xe xÝch nÆng cã 60 tÊn (h×nh 4). 4. ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn vµ xe b¸nh, xe xÝch tiªu chuÈn xemb¶ng 1 vµ 2. 5. Khi xÐt t¶i träng xe b¸nh, xe xÝch kh«ng xÐt ®Õn t¶i träng cña « t« vµ ng−êi ®i. 6. C¸c t¶i träng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H- 30, H – 13, H -10 vµ t¶i träng xe b¸nh, xe xÝchcho phÐp tÝnh theo t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng. §èi víi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng h×nh tam gi¸c, c¸c lo¹i t¶i träng cña ®oµn « t« tiªu chuÈndïng b¶ng sè 3,4 vµ 5. NÕu ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong låi hay lâm th× b¶ng sè 6,7vµ 8. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng phô thuéc vµo chiÒu dµi ®Æt t¶i träng ®−êng ¶nhh−ëng vµ hÖ sè ®iÒu chØnh γ tÝnh theo c«ng thøc. Ω∆ γ= Ω T¶i träng tiªu chuÈnS §¬n H- 30 H-13 H-10T Tªn tiªu chuÈn kü thuËt vÞ Xe Xe XeT Xe Xe nÆng th−êng nÆng th−êng Lo¹i xe T 30 16,9 13 13 101 Träng l−îng 1 xe T 30 16,9’ 13 13 102 Sè xe trong ®oµn xe ChiÕ Kh«ng 1 Kh«ng 1 Kh«ng c H¹n chÕ H¹n chÕ H¹n chÕ3 Träng l−îng trôc sau T 2×12 12,35 9,1 9,5 7,04 Träng l−îng trôc tr−íc T 6,0 4,55 3,9 3,5 3,05 BÒ réng b¸nh sau m 0,6 0,6 0,4 0,4 0,36 BÒ réng b¸nh tr−íc m 0,3 0,25 0,2 0,2 0,157 ChiÒu dµi tiÕp xóc däc m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 cÇu cña b¸nh8 Kho¶ng c¸ch tim trôc xe m 0,6 +1,6 4,0 4,0 4,0 4,09 BÒ réng thïng xe m 2,9 2,7 2,7 2,7 2,710 Kho¶ng c¸ch tim b¸nh xe m 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña ®oµn xe « t« tiªu chuÈn. 1 2. 22TCN 18-79 2 3. 22TCN 18-79 B¶ng 2: STT Tªn chØ tiªu kü thuËt §¬n vÞ XB80 X60 1 Lo¹i t¶i träng T 80 60 2 Träng l−îng mét xe T 80 60 3 ¸p lùc cña mét trôc b¸nh xe T 20 – 4 ¸p lùc trªn 1m dµi b¸nh xØnh T – 6,0 5 ChiÒu dµi xÝch tiÕp xóc víi ®Êt m – 5,0 6 ChiÒu réng cña b¸nh hay ®ai xÝch m 0,8 0,7 7 ChiÒu dµi tiÕp xóc víi mÆt ®−êng theo chiÒu xe ch¹y m 0,2 – 8 Kho¶ng c¸ch trôc theo chiÒu xe ch¹y m 1,2 – 9 Kho¶ng c¸ch tim b¸nh hay tim cña 2 ®ai xÝch m 2,7 2,6 ChØ tiªu kü thuËt chñ yÕu cña t¶i träng xe b¸nh vµ xe xÝch. Trong ®ã Ω ∆ – diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng tam gi¸c x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©ntung ®é lín nhÊt cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng ®−êng cong víi mét nöa chiÒu dµi cña nã. Ω – DiÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng thùc tÕ. NÕu chiÒu dµi ®−êng ¶nh h−ëng n»m gi÷a c¸c trÞ sè trong b¶ng, cho phÐp x¸c ®Þnh b»ngphÐp néi suy ®Ó tÝnh t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng. Khi chiÒu dµi ®Æt t¶i träng lín h¬n hoÆc b»ng 10m, t¶i träng ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng cãd¹ng h×nh pa-ra-bol vµ ®−êng cong lâm ë nh÷ng tr−êng hîp kh«ng xÐt ë b¶ng 6 vµ 7 th× chophÐp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: T¶i träng H – 30 K = γk ∆ + (1 − γ )1,7 T¶i träng H-13 K= γk ∆ + (1 − γ )1,11 T¶i träng H-10 K= γk ∆ + (1 − γ )0,86 Trong ®ã: γ – HÖ sè ®iÒu chØnh. K ∆ – T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng tam gi¸c cè ®Þnh t−¬ng øng víitung ®é lín nhÊt cña ®−êng ¶nh h−ëng d¹ng h×nh cong. 7. ¸p lùc cña b¸nh xe ph©n bè trªn mÆt cÇu khi: a. KiÓm to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n ®øng t−êng bông trong dÇm thÐp dïng diÖn tÝch (d+2H) δ; b. TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu kª 2 c¹nh (b¶n kª mét h−íng) däc theo chiÒu dµi nhÞp dïng trÞ sèb +2H, cßn h−íng ngang cÇu dïng (a+2H +1/3) nh−ng trÞ sè nµy kh«ng ®−îc nhá h¬n 21/3 vµkh«ng lín h¬n cù ly tÜnh cña c¸c dÇm theo h−íng vu«ng gãc víi chiÒu dµi nhÞp b¶n tÝnh to¸n. B¶n mÆt cÇu xe ch¹y dïng kiÓu b¶n l¾p ghÐp kª trªn 2 c¹nh vµ c¸c khe nèi kh«ng liªn kÕtvíi nhau th× bÒ réng ph©n bè t¶i träng kh«ng ®−îc lín h¬n bÒ réng cña b¶n l¾p ghÐp ®ã. Khi cã hai hoÆc vµi t¶i träng t¸c dông theo h−íng ngang víi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n th×trong ph¹m vi diÖn tÝch ph©n bè ¸p lùc tÝnh to¸n dïng tæng c¸c t¶i träng, cßn bÒ réng ph©n bèt¶i träng tÝnh theo mÐp ngoµi cña c¸c t¶i träng ph©n bè ë trªn. c. Khi tÝnh b¶n kª 4 c¹nh (theo chu vi) sù ph©n bè ¸p lùc cña b¸nh xe theo chiÒu däc vµngang h−íng xe ch¹y dïng t−¬ng øng (a + 2H) vµ (b+ 2H). 3 4. 22TCN 18-79 d. Khi tÝnh b¶n hÉng ¸p lùc cña b¸nh xe ph©n bè nh− sau: – Theo h−íng ngang chiÒu dµi nhÞp b¶n hÉng (a+2H + C) – Theo däc chiÒu dµi nhÞp b¶n hÉng: Khi b¸nh xe ë ®Çu b¶n hÉng (b+H); Khi kh«ng ë ®Çub¶n hÉng (b+2H). Trong ®ã: d- ChiÒu dµi thùc tÕ thùc tÕ cña b¸nh xe tiÕp xóc däc theo nhÞp dÇm. δ : – BÒ dµy cña t−êng bông. a vµ b – KÝch th−íc thùc tÕ cña chiÒu dµi tiÕp xóc b¸nh xe t−¬ng øng theo h−íng ngang vµdäc nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n. H- Cù ly tõ mÆt trªn cña phÇn xe ch¹y ®Õn ®Ønh trªn cña cÊu kiÖn tÝnh to¸n (b¶n hay t−êngbông). l- ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n. C- Cù ly tÝnh tõ träng t©m cña phÇn diÖn tÝch ®Æt t¶i ®Õn n¸ch cña b¶n hÉng. BÒ réng ph©n bè t¶i träng theo h−íng ngang víi nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n dïng ®Ó tÝnh lùc c¾t,sÏ lÊy tuú thuéc vµo vÞ trÝ ®Æt t¶i nh− h×nh 5. 8. Theo chiÒu réng cña phÇn xe ch¹y, ®−îc phÐp bè trÝ sè ®oµn xe « – t« (lµn xe) bÊt kú ®Óg©y ra néi lùc lín nhÊt trong c¸c cÊu kiÖn cña cÇu, víi ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Cù ly gi÷a c¸c thïng xe cña 2 « t« c¹nh nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,1m b. Khæ giíi h¹n cña « – t« kh«ng ®−îc nhá ra ngoµi ph¹m vi cña mÆt xe ch¹y. C¸c ®oµn « t« bè trÝ trªn ®−êng xe chay ë c¸c vÞ trÝ tÝnh to¸n song song víi tim cña c«ngtr×nh vµ h−íng theo mét phÝa; chiÒu dµi ®oµn «- t« kh«ng h¹n chÕ. Mçi ®oµn « – t« cã thÓ s¾p xÕp cù ly gi·n c¸ch gi÷a c¸c « t« tuú ý, sao cho g©y ra ®−îc néilùc lín nhÊt. 9. Theo chiÒu réng cÇu, t¶i träng xe b¸nh vµ xe xÝch ®−îc xÕp ë vÞ trÝ g©y ra néi lùc línnhÊt ®èi víi cÊu kiÖn tÝnh to¸n, nh−ng kh«ng ®−îc bè trÝ mÐp b¸nh xe hoÆc ®ai xÝch c¸ch gêch¾n b¸nh xe nhá h¬n 0,25m 10. §èi víi nh÷ng ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c bao gåm nhiÒu d¹ng cã diÖn tÝch riªngbiÖt, th× ph¶i ®Æt t¶i träng t−¬ng ®−¬ng trªn ®o¹n cã diÖn tÝch lín nhÊt theo b¶ng 3; cßn nh÷ng®o¹n kh¸c cã cïng dÊu th× theo b¶ng 3 ®èi víi ®oµn xe H – 30 vµ b¶ng 5 ®èi víi H -10. 11. Khi ®Æt t¶i cïng mét lóc trªn c¸c ®−êng ¶nh h−ëng cña mét sè nh÷ng yÕu tè néi lùc vµlùc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi ®Æt t¶i t−¬ng øng th× nªn x¸c ®Þnh lÇn l−ît theo c¸ch ®Æt t¶i lªnmçi mét ®−êng ¶nh h−ëng riªng biÖt, sau ®ã tiÕp tôc ®Æt t¶i lªn nh÷ng ®−êng ¶nh h−ëng cßnl¹i. B¶ng 3 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe H30 vµ H10 ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m ) 4 5. 22TCN 18-79 ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i (m) ë gi÷a (1l/2) ë mét phÇn t− (1l/4) ë ®Çu H-30 H-10 H-30 H-10 H-30 H-10 4 7,2 4,75 8,80 4,75 9,60 4,75 5 6,53 3,80 7,55 3,80 8,06 4,08 6 5,87 3,17 6,58 3,30 6,93 3,56 7 5,29 2,71 5,81 2,95 6,07 3,14 8 4,80 2,38 5,20 2,67 5,47 2,81 9 4,39 2,27 4,70 2,43 5,07 2,65 10 4,03 2,16 4,29 2,23 4,70 2,54 11 3,73 2,05 4,03 2,05 4,38 2,42 12 3,47 1,94 3,80 1,99 4,10 2,31 13 3,31 1,85 3,59 1,93 3,85 2,20 14 3,16 1,76 3,40 1,86 3,62 2,08 15 3,02 1,67 3,23 1,79 3.42 2,00 16 2,89 1,59 3,08 1,73 3,24 1,91 17 2,66 1,54 2,80 1,65 2,90 1,78 20 2,45 1,48 2,57 1,57 2,87 1,67 22 2,27 1,41 2,37 1,49 2,82 1,62 24 2,13 1,35 2,22 1,44 2,75 1,57 26 2,03 1,33 2,16 1,38 2,67 1,51 28 1,93 1,30 2,13 1,34 2,60 1,45 30 1,84 1,26 2,09 1,32 2,54 1,41 32 1,76 1,23 2,06 1,29 2,46 1,37 36 1,76 1,19 1,98 1,22 2,37 1,32 40 1,76 1,15 1,90 1,16 2,29 1,27 50 1,76 1,09 1,79 1,09 2,17 1,19 60 1,76 1,05 1,75 1,05 2,08 1,13 70 1,74 1,01 1,74 1,02 2,02 1,08 80 1,74 0,99 1,74 1,00 2,00 1,05 90 1,74 0,97 1,74 0,97 1,97 1,03 100 1,72 0,96 1,74 0,96 1,93 1,01 120 1,72 – 1,72 – 1,90 – 140 1,70 – 1,71 – 1,86 – 160 1,70 – 1,71 – – -B¶ng 4T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét xe b¸nh XH80 vµ xe xÝch X 60®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c 5 6. 22TCN 18-79 ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ChiÒu dµi VÞ trÝ ®Ønh cña ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i XB 80 X 60 ®Æt t¶i XB 80 X 60 (m) ë 1l/2 ë ®Çu ë ®iÓm (m) ë 1l/2 ë ®Çu ë ®iÓm bÊt vµ 1l/4 bÊt kú vµ 1l/4 kú 4 18,00 22,00 12,00 20 7,04 7,28 5,25 5 16,64 12,00 12,00 22 6,48 6,67 4,83 6 16,00 18,67 11,67 24 6,00 6,17 4,48 7 15,02 16,97 11,02 26 5,58 5,73 4,17 8 14,00 15,50 10,31 28 5,22 5,33 3,90 9 13,04 14,22 9,63 30 4,91 5,01 3,67 10 12,15 13,12 9,00 32 4,62 4,71 3,46 11 11,37 12,15 8,43 36 4,15 4,22 3,10 12 10,67 11,33 7,92 40 3,76 3,82 2,81 13 10,03 10,60 7,45 50 3,05 3,08 2,28 14 9,95 9,95 7,04 60 2,56 2,59 1,92 15 9,38 9,38 6,67 70 2,21 2,22 1,65 16 8,67 8,67 6,33 80 1,94 1,95 1,45 18 8,00 8,00 5,74 Chó thÝch: 1. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña c¸c ®iÓm ë gi÷a c¸c kho¶ng ghi trong b¶ng th×x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p néi suy. 2. TrÞ sè t¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-13, b»ng trÞ sè t¶i trängt−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-10 nh©n víi hÖ sè 1,3. B¶ng 5 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe « t« H-10 kh«ng cã xe nÆng trong ®oµn xe ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m) ChiÒu dµi VÞ trÝ ®iÓm ®Ønh cña ChiÒu dµi VÞ trÝ ®iÓm ®Ønh cña ®Æt t¶i ®−êng ¶nh h−ëng ®Æt t¶i ®−êng ¶nh h−ëng (m) ë gi÷a ë mét ë ®Çu (m) ë gi÷a ë mét ë ®Çu (1l/2) phÇn t− (1l/2) phÇn t− (1l/4) (1l/4) 4 3,50 3,50 3,50 20 0,94 1,07 1,28 5 2,80 2,80 3,04 24 0,89 1,00 1,18 6 2,33 2,44 2,66 32 0,89 0,88 1,10 7 2,00 2,20 2,37 36 0,89 0,88 1,06 8 1,75 2,00 2,13 40 0,87 0,87 1,04 9 1,63 1,82 1,92 50 0,84 0,85 0,99 10 1,52 1,68 1,76 60 0,83 0,83 0,97 12 1,33 1,44 1,50 70 0,83 0,83 0,91 16 1,06 1,12 1,37 6 7. 22TCN 18-79 7 8. 22TCN 18-79 B¶ng 6 T¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña mét ®oµn xe H30 ®èi víi ®−êng ¶nh h−ëng h×nh tam gi¸c (tÝnh b»ng T/m )ChiÒu dµi D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëng®Æt t¶i (m) γ = 0,75 – 0,85 γ = 0,75 – 0,85 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,05 – 1,50 γ = 1,1 – 1,2 16 3,0 2,6 3,2 3,8 3,6 18 2,5 2,4 2,9 3,4 3,3 20 2,3 2,2 2,7 3,2 3,1 22 2,3 2,0 2,5 3,0 3,0 24 2,3 1,9 2,4 2,7 3,0 26 2,3 1,8 2,3 2,6 2,8 28 2,3 1,8 2,1 2,5 2,8 32 2,2 1,7 1,9 2,3 2,6 36 2,2 1,7 1,9 2,2 2,5 40 2,1 1,7 1,9 2,1 2,4 50 1,8 1,7 1,9 2,0 2,3 60 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 70 1,7 1,7 1,8 1,8 2,1 80 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 90 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 100 1,7 1,7 1,7 1,8 2,0 Ghi chó: §èi víi ®−êng ¶nh h−ëng m« men cña dÇm liªn tôc cã mÆt c¾t kh«ng ®æi, víi tû sè chiÒu dµi nhÞp biªn víi nhÞp gi÷a lµ 1:1 ®Õn1:2 c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh kh«ng v−ît ra khái ph¹m vi thÓ hiÖn trªn b¶ng 6 vµ 7 t¹i c¸c mÆt c¾t t−¬ng øng 8 9. 22TCN 18-79 B¶ng 7 T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña ®oµn « t« tiªu chuÈn H-10 (mét lµn xe) khi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong ( T/m )ChiÒu dµi D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëng®Æt t¶i (m) γ = 0,75 – 0,85 γ = 0,75 – 0,85 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,05 – 1,50 γ = 1,1 – 1,2 16 1,8 1,8 1,6 1,8 2,0 18 – – 1,5 1,7 1,9 20 1,5 1,6 1,4 1,6 1,8 22 – – 1,4 1,5 1,7 24 1,4 1,5 1,3 1,4 1,7 26 – – 1,3 1,4 1,6 28 1,3 1,4 1,2 1,4 1,5 30 1,3 1,4 1,2 1,3 1,5 32 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 36 1,2 1,3 1,1 1,2 1,4 40 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 44 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 48 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 52 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 56 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 60 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 70 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 9 10. 22TCN 18-79 D¹ng cña ®−êng ¶nh h−ëngChiÒu dµi®Æt t¶i (m) §−êng cong d¹ng h×nh lâm XB – 80 X-60 XB -80 X -60 γ = 0,75 – 0,85 ë gi÷a (1l/2) ë mét phÇn t− ë ®Çu ë gi÷avµ ë ®Çu ë mét phÇn t− γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,3 – 1,5 γ = 1,1 – 1,2 γ = 1,05 – 1,25 γ = 1,3 – 1,5 4 16,2 12,0 18,6 19,4 22,9 12,0 12,0 5 16,1 12,0 17,3 17,8 21,4 12,0 12,0 6 16,0 11,6 16,5 17,4 19,5 11,8 11,9 7 14,8 11,0 15,6 16,8 18,1 11,3 11,5 8 13,3 10,4 14,7 16,1 16,6 10,7 11,1 9 12,3 9,5 13,8 15,3 15,4 10,1 10,7 10 11,4 8,8 13,0 14,3 14,3 9,6 10,2 12 9,9 7,4 11,2 12,9 12,5 8,5 9,2 14 8,7 6,6 10,3 11,6 11,1 7,7 7,9 16 7,6 5,7 9,4 10,6 9,9 7,0 7,8 18 6,8 5,1 8,5 9,7 8,9 6,3 7,3 20 6,2 4,6 7,8 9,0 8,3 5,8 6,9 22 5,7 4,3 7,1 8,3 7,5 5,4 6,0 24 5,2 3,9 6,7 7,7 7,0 5,0 5,7 26 4,8 3,6 6,3 7,2 6,5 4,7 5,5 28 4,5 3,3 5,9 6,8 6,1 4,4 5,0 30 4,2 3,1 5,5 6,7 57 4,2 4,8 32 3,9 2,9 5,3 6,5 5,4 3,9 4,5 36 3,5 2,6 4,7 5,5 4,8 3,5 4,1 40 3,2 2,4 4,3 5,0 4,4 3,2 3,7 B¶ng 8 T¶i träng r¶i ®Òu t−¬ng ®−¬ng cña xe b¸nh X-80 vµ xe xÝch X-60 khi ®−êng ¶nh h−ëng cã d¹ng ®−êng cong ( T/m ) 11 11. 22TCN 18-79 Phô lôc 10 (Cho ®iÒu 2.16) ¸p lùc n»m ngang cña ®Êt lªn mè cÇu do ho¹t t¶i th¼ng ®øng Khi x¸c ®Þnh ¸p lùc n»m ngang tiªu chuÈn cña ®Êt lªn mè cÇu do ho¹t t¶i th¼ng ®øng lªn l¨ngthÓ ph¸ ho¹i cÇn xÐt tíi c¸c chØ tiªu sau: Do ®oµn tµu ®−êng s¾t ¸p lùc n»m ngang x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: a. §èi víi mè ®−êng ®¬n, khi t¶i träng ®èi xøng (®èi víi tim mè) theo h×nh a. E = EI + EII = 2,5qµH1 + qµb(αH – α1H1) (1) b. §èi víi mè nhiÒu ®−êng khi t¶i träng kh«ng ®èi xøng (®èi víi tim mè) theo h×nh b. E = EI + EII + EIII + EIV = = 1,25qµH1 + 0,5qµb(αH – α1H1) + 1.25qµH’1 + 0,5qµb1(αH – α1’H1’) NÕu H1’ = H th× lÊy α1’=α (2) C¸nh tay ®ßn lùc EI , EII , EIII , EIV kÓ tíi mÆt c¾t tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H1 eI = H − 2 H 2 αξ − H 1α 1 (H 1ξ + H − H 1 ) e II = Hα − H 1α 1 E1 e III = H − 2 H 2 αξ 2 − H1 α1 (H1 ξ1 + H − H1 ) e II = Hα − H1 α1 ë ®©y : q : c−êng ®é ho¹t t¶i th¼ng ®øng lÊy b»ng 0,23 Z(T/m2) H1 ; H’1: C¸c chiÒu cao tÝnh b»ng mÐt mµ trong ph¹m vi c¸c chiÒu cao ®ã diÖn tÝch ¸p lùc cãbÒ réng thay ®æi. 12 12. 22TCN 18-79 b- ChiÒu réng mè ®−êng ®¬n hoÆc hai lÇn kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ trôc th¼ng ®øng cña t¶iträng ®Õn c¹nh biªn gÇn nhÊt cña mè khi ®Æt t¶i kh«ng ®èi xøng tÝnh b»ng mÐt. H1 b1=1,25+ nh−ng kh«ng lín h¬n hai lÇn cù ly lín nhÊt tõ trôc th¼ng ®øng cña t¶i träng tíi 2c¹nh bªn cña mè khi ®Æt t¶i kh«ng ®èi xøng, tÝnh b»ng mÐt. ϕ µ = tg 2 (45 0 − II ) 2 ϕ II : gãc ma s¸t trong cña ®Êt thÊm nÒn ®¾p x¸c ®Þnh theo ch−¬ng VII. TrÞ sè c¸c hÖ sè α, α1, α’1 vµ ξ, ξ1, ξ1’ phô thuéc vµo trÞ sè H, H1 vµ H1’ víi gãc ph©n bè ¸p lùcarctg 1/2 vµ chiÒu dµi tµ vÑt 2,5 m lÊy theo b¶ng 1 B¶ng 1 H, H1 vµ H1’ α, α1, α’1 ξ, ξ1, ξ1’ H, H1 vµ H1’ α, α1, α’1 ξ, ξ1, ξ1’ 1 0,84 0,53 16 0,31 0,66 2 0,73 0,55 17 0,30 0,66 3 0,66 0,56 18 0,29 0,66 4 0,60 0,58 19 0,28 0,67 5 0,55 0,59 20 0,27 0,67 6 0,51 0,60 21 0,27 0,67 7 0,48 0,61 22 0,26 0,68 8 0,45 0,62 23 0,25 0,68 9 0,42 0,62 24 0,25 0,68 10 0,40 0,63 25 0,24 0,68 11 0,38 0,63 26 0,23 0,69 12 0,37 0,64 27 0,23 0,69 13 0,35 0,64 28 0,22 0,69 14 0,34 0,65 29 0,22 0,69 15 0,32 0.65 30 0,21 0,69 TrÞ sè c¸c hÖ sè α vµ ξ Chó thÝch : 1. NÕu trªn mè ®Æt mét sè ®−êng th× tæng ¸p lùc lªn mè do ho¹t t¶i tÝnh nh− tæng c¸c ¸p lùc ®·tÝnh ®−îc theo c«ng thøc (2) ®èi víi tõng ®−êng riªng biÖt, øng víi trÞ sè b, b1 ,H, H1 vµ H’1 13 13. 22TCN 18-79 2. TrÞ sè α vµ ξ t−¬ng øng víi H TrÞ sè α1 vµ ξ1 t−¬ng øng víi H1 TrÞ sè α1’ vµ ξ1’ t−¬ng øng víi H’1 – Do t¶i träng « t«, b¸nh xe h¬i vµ xe xÝch ¸p lùc do ho¹t t¶i th¼ng ®øng trªn l¨ng thÓ ph¸ ho¹i ph©n bè phô thuéc vµo vÞ trÝ t−êng ch¾n®Êt. 1. Tr−êng hîp vÞ trÝ t−êng th¼ng gãc víi h−íng xe ch¹y, ¸p lùc do mçi trôc «t«, còng nh− do xetrªn vÕt b¸nh vµ vÕt xÝch ph©n bè trªn diÖn tÝch cã kÝch th−íc Sb, víi : S : kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ngoµi cña c¸c b¸nh xe c¹nh nhau, gi¶i xe xÝch hoÆc vµnh b¸nh xeh¬i, t¶i träng XB-80. b-§é dµi tiÕp xóc cña b¸nh xe «t« hoÆc ®é dµi l¨ng thÓ ph¸ ho¹i khi tÝnh theo t¶i träng XB-80vµ X-60 nh−ng kh«ng lín h¬n 3,6 m ®èi víi t¶i träng b¸nh xe h¬i vµ 5,0 m ®èi víi t¶i träng xexÝch, trong mäi tr−êng hîp ®Òu xÐt tíi sù ph©n bè qua líp l¸t mÆt ®−êng d−íi gãc 450. NÕu ¸p lùc tËp trung ph©n bè theo h−íng däc t−êng tÝnh to¸n th× ¸p lùc ®ã x¸c ®Þnh víi hÖ sè αnªu trong b¶ng 2. B¶ng 2 HÖ sè α S α S α Trong ®ã H –ChiÒu cao cña t−êng H H 0,10 0,327 0,60 0,681 0,12 0,360 0,70 0,710 Trong c¸c mè cã t−êng c¸nh hoÆc 0,14 0,380 0,80 0,735 t−êng quÆt ®Æt song song víi tim cÇu 0,16 0,414 0,90 0,754 th× kh«ng xÐt hÖ sè α. NÕu cã b¶n b¾c 0,18 0,437 1,00 0,772 tõ nÒn ®¾p lªn mè, th× kÝch th−íc cña 0,20 0,459 1,20 0,810 diÖn tÝch lÊy b»ng chiÒu réng ®Æt b¶n 0,25 0,505 1,50 0,840 trªn ®Êt vµ ¸p lùc coi nh− ®Æt ë träng 0,30 0,554 2,00 0,875 t©m b¶n ®Æt trªn ®Êt. 0,35 0,576 3,00 0,900 2. Trong tr−êng hîp ®Æt t−êng song 0,40 0,602 4,00 0,92 song víi h−íng xe ch¹y, ¸p lùc ph©n 0,50 0,663 >4,00 1,00 bè trªn diÖn tÝch b»ng ad, víi : a – ChiÒu cao t−êng, lÊy nhiÒu nhÊtlµ 4 m ®èi víi t¶i träng « t« hoÆc 3,6 m vµ 5m t−¬ng øng vãi t¶i träng xe b¸nh h¬i vµ xe b¸nhxÝch, nh−ng kh«ng lín h¬n chiÒu dµi ®o¹n t−êng ®ang xÐt. d – bÒ réng b¸nh «t«, vµnh b¸nh xe hoÆc gi¶i xÝch cã xÐt ®Õn sù ph©n bè qua líp l¸t mÆt ®uêngd−íi gãc 450. Chó thÝch : ¸p lùc tÝnh to¸n lªn t−êng cã c¸c lç khoÐt rçng còng nh− lªn mè cäc vµ mè cét tÝnhtheo chØ dÉn cña ®iÒu 1 phô lôc 6. 14 14. 22TCN 18-79 Phô lôc 11 (cho ®iÒu 2.27) Quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh sù thay ®æi nhiÖt ®é cho c¸c kÕt cÊu bª t«ngcèt thÐp, bª t«ng vµ ®¸ B¶n ®å ®¼ng nhiÖt th¸ng giªng vµ th¸ng 7 chØ dÉn trong h×nh 1 vµ h×nh 2. NhiÖt ®é trung b×nh tiªu chuÈn x¸c ®Þnh theo h×nh 3 tuú thuéc vµo kÝch th−íc chiÒu ngang cñacÊu kiÖn. 15 15. 22TCN 18-79H×nh 1NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng nãng nhÊt 16 16. 22TCN 18-79H×nh 2NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng l¹nh nhÊt 17 17. 22TCN 18-79VËt ®¾p lÊp kh«ng nhá h¬n 1,00 m §−êng ®¼ng nhiÖt ChiÒu dµy bé phËn b) 4 mÆt hë (mÆt c¾t vu«ng ) c)2 mÆt hë §−êng ®¼ng nhiÖt §−êng ®¼ng nhiÖt ChiÒu dµy bé phËn ChiÒu dµy bé phËn Ghi chó : – Khi cÊu kiÖn hë mét phÝa lÊy theo h×nh 3a – Khi cÊu kiÖn hë bèn phÝa lÊy theo h×nh 3b – Khi cÊu kiÖn hë ba phÝa lÊy theo h×nh 3c 18 18. 22TCN 18-79 PHô lôc 12 (cho ®iÒu 3.4 ) TrÞ sè tÝnh to¸n c¸c hÖ sè øng suÊt tËp trung cã hiÖu βS MÆt c¾t tÝnh to¸n HÖ sè β ®èi víiTT ThÐp C ThepHK1 2 3 4 Cho kim lo¹i c¬ b¶n1 Kim lo¹i c¬ b¶n kh«ng gia c«ng mÆt c¸n, cã mÐp ®−îc gia c«ng c¬ khÝ hay 1,0 1,0 c¸nh b»ng m¸y ë nh÷ng mÆt c¾t ngoµi ®inh t¸n, bu l«ng vµ m¹ch hµn Nh− trªn, nh−ng c¾t mÐp b»ng h¬i : 1,1 1,22 a. dïng m¸y b. thñ c«ng 1,4 1,8 Kim lo¹i c¬ b¶n trong c¸c m¸y c¾t : 1,3 1,5 a. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt, còng nh− qua c¸c lç ®Ó trèng. b. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt cña thanh mµ phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng nhá h¬n 80%, ë ®ã sè l−îng ®inh t¸n hay bu-l«ng nhá h¬n 1,6 1,9 60%. c. Qua ®inh t¸n hay bu-l«ng liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã hai b¶n bông mµ 2,0 2,4 phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng nhá h¬n 60% d. Qua ®inh t¸n hay bu l«ng liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã mét b¶n bông còng nh− hai thanh cã b¶n bông mµ phËn thÐp kh«ng ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t lín 2,6 3,13 h¬n 40% toµn bé diÖn tÝch chÞu lùc e. Qua hµng ®inh t¸n hay bu l«ng ®Çu tiªn dïng ®Ó g¾n b¶n nót vµo c¸c bé phËn liªn tôc ( kh«ng nèi t¹i nót) cña dÇm ®Æc vµ dµn hoa, còng nh− t¹i chç 1,6 1,9 c¾t b¶n thÐp c¸nh cña dÇm chÞu uèn . f. Nh− trªn, nh−ng dïng bu-l«ng c−êng ®é cao 1,2 1,4 g. Qua bu-l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt cña thanh ®· nªu trong ®iÒu 3b 1,2 1,4 h. Qua bu l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã hai b¶n bông mµ 1,3 1,5 phÇn thÐp ®Ëy trùc tiÕp cña mÆt c¾t kh«ng vuît qu¸ 60%. iQua bu-l«ng c−êng ®é cao liªn kÕt mét mÆt cña thanh cã mét b¶n bông, ®· 1,4 1,7 nªu ë ®iÓm 3,d. Kim lo¹i cã b¶n ë chç chuyÓn tiÕp tíi m¹ch hµn nèi cã phÇn hµn ®¾p t¨ng4 c−êng kh«ng tinh chÕ vuèt ®Òu theo tiªu chuÈn 1,4 1,8 Kim loai c¬ b¶n ë khu vùc chuyÓn tiÕp tíi m¹ch hµn nèi gia c«ng b¨ng m¸y mµi trßn hay m¸y phay ®Æc biÖt: 1,0 1,05 a. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã cïng bÒ dµy vµ bÒ réng b. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã bÒ réng kh¸c nhau . 1,2 1,4 c. Khi nèi c¸c b¶n thÐp cã bÒ dµy kh¸c nhau. 1,3 1,6 Kim lo¹i c¬ b¶n ë chç chuyÓn tiÕp sang m¹ch hµn gãc ngang(chÝnh diÖn ) trong c¸c mèi nèi chång chÞu lùc :6 a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ khi tû sè c¸c c¹nh gãc vu«ng cña m¹ch hµn b: a ≥ 2 2,3 3,2 (c¹nh lín n»m däc theo h−íng néi lùc ) b. Nh− trªn nh−ng tû sè c¸c c¹nh b:a=1,5. 2,7 3,7 19 19. 22TCN 18-79 c. Khi gia c«ng c¬ khÝ vµ tû sè c¸c c¹nh m¹ch hµn lµ b: a ≥ 2. 1,2 1,4 d. Nh− trªn, nh−ng tû sè c¸c c¹nh m¹ch hµn lµ b: a =1,5 1,5 1,9 Kim lo¹i c¬ b¶n cña liªn kÕt dïng m¹ch hµn bªn s−ên chÞu c¾t d−íi t¸c dông7 cña lùc däc trôc, t¹i nh÷ng chç chuyÓn tiÕp tõ cÊu kiÖn tíi c¸c ®Çu mót cña 3,4 4,4 m¹ch b¶n bªn s−ên bÊt kÓ lµ cã gia c«ng c¬ khÝ hay kh«ng. Kim lo¹i c¬ b¶n ë gÇn b¶n ngang vµ nÑp t¨ng c−êng liªn kÕt víi c¸nh dÇm chÞu kÐo vµ thanh chÞu kÐo cña giµn hoa b»ng c¸c m¹ch hµn gãc : a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn, nh−ng vuèt ®Òu tõ m¹ch hµn tíi kim lo¹i c¬ b¶n : 1,6 2,28 Khi hµn tay Khi hµn b¶n tù ®éng. 1,3 1,5 b. Nh− trªn, nh−ng m¹ch hµn ®−îc gia c«ng c¬ khÝ. MÆt c¾t ngang c¸c cÊu kiÖn hµn ghÐp. 1,0 1,1 MÆt c¾t cña c¸c cÊu kiÖn hµn ghÐp, b»ng c¸c b¶n thÐp cã m¹ch hµn däc liªn tôc theo ph−¬ng ph¸p hµn tù ®éng (ë xa b¶n ng¨n vµ nÑp t¨ng c−êng ) khi chÞu9 1,0 1,0 t¸c dông cña néi lùc däc theo tim cña m¹ch hµn. Cho kim lo¹i c¬ b¶n ë nh÷ng chç chuyÓn tiÕp tíi c¸c bé phËn kÕt cÊu sau : C¸c b¶n nót h×nh ch÷ nhËt hay h×nh thang hµn víi c¸c cÊu kiÖn b»ng c¸ch hµn10 nèi ®Çu hay hµn ch÷ T kh«ng gia c«ng c¬ khÝ vµ vuèt tõ b¶n nót tíi c¸c cÊu 2,5 2,5 kiÖn. C¸c b¶n nót hµn nèi vµo c¸nh dÇm vµ thanh m¸ cña giµn, chç chuyÓn tiÕp tõ11 b¶n nót tíi c¸nh dÇm ®−îc gia c«ng c¬ khÝ vµ vuèt cong ®iÒu hoµ; hµn thÊy 1,2 1,4 suèt bÒ dµy b¶n nót. B¶n nót hµn nèi theo h×nh ch÷ T vµo b¶n bông vµ c¸nh dÇm, hµy c¸c thanh cña12 giµn khi chç cuèt cong ®iÒu hoµ tõ b¶n nót tíi c¸c thanh ®−îc gia c«ng c¬ khÝ; 1,2 1,4 hµn thÊu suèt bÒ dµy b¶n nót. B¶n nót h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh thang hµn chång lªn c¸nh dÇm vµ hµn theo chu13 2,5 3,5 vi ®o¹n nèi chång; kh«ng gia c«ng c¬ khÝ khu vùc øng suÊt tËp trung B¶n nót h×nh thang, hµn theo hai m¹ch hµn bªn s−ên vµ hai m¹ch hµn xiªn (14 víi tû sè c¹ch gãc vu«ng cña m¹ch hµn bªn s−ên lµ 1:1 vµ cña m¹ch hµn xiªn 1,6 2,2 1:2) khi gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ë dÇu c¸c b¶n m·. C¾t toµn bé c¸nh cña mÆt c¾t ch÷ I víi ®iÖu kiÖn: Gi¶m dÇn theo bÒ réng vµ vÒ dµy cña c¸nh tíi chç c¾t , hµn thÊu suèt toµn bé15 b¶n bông ë ®o¹n ®Çu cña c¸nh dÇm vµ gia c«ng c¬ khÝ ë chç chuyÓn tiÕp tõ 1,3 1,6 c¸nh tíi b¶n bông. C¾t mét b¶n thÐp cña c¸nh ( trong tËp b¶n thÐp gåm tõ hai b¶n thÐp trë lªn) dÇm ®Æc hµn nèi trong nh÷ng tr−êng hîp sau :16 a. Gi¶m theo bÒ dµy cña thÐp ( khi bÒ réng kh«ng thay ®æi ) tíi chç c¾t theo 2,3 3,2 mét ®é nghiªng 1:8 nh−ng kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ngang (chÝnh diÖn) b. Nh− trªn , nh−ng võa gi¶m theo bÒ dµy võa theo bÒ réng cña b¶n thÐp tíi 1,7 2,4 chç c¾t, víi ®é nghiªng theo bÒ dµy lµ 1:8 theo bÒ réng lµ 1:4 nh−ng kh«ng gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn ngang ( chÝnh diÖn ) 20 20. 22TCN 18-79 c. Nh− ®iÓm b , nh−ng víi m¹ch hµn xiªn ( kh«ng cã m¹ch hµn chÝnh diÖn) vµ gia c«ng c¬ khÝ ®Çu mót cña m¹ch hµn xiªn ®Ó ®¶m b¶o vuèt ®Òu t¹i chç c¾t 1, 2 1,4 cña b¶n c¾t. B¶n thÐp ®Ëy bï hao phÇn mÆt c¾t bÞ gi¶m theo ®é nghiªng 1:1 ®çi xøng víi tim b¶n : 2,3 3,217 a. Kh«ng gia c«ng c¬ khÝ ®Çu mót cña m¹ch hµn xiªn b. Gia c«ng c¬ khÝ m¹ch hµn xiªn. Cho kim lo¹i liªn kÕt 1,2 1,4 §inh t¸n vµ bu l«ng th−êng ( khi chóng chÞu c¾t vµ Ðp mÆt ) xem xem18 ®iÓm ®iÓm 3 b, c, d 3 b,c,d19 Bu l«ng c−êng ®é cao 1,0 1,0 M¹ch hµn nèi ( theo tim m¹ch hµn) hµn thÊu suèt tíi ch©n m¹ch hµn :20 a. Khi hµn tù ®éng ( hoÆc hµn tay ) vµ kiÓm tra b»ng quang tuyÕn X. 1,0 1,0 b. Khi hµn tay, kh«ng kiÓm tra b»ng quang tuyÕn X. 1,2 1,4 C¸c m¹ch hµn gãc: a. M¹ch hµn ngang ( chÝnh diÖn ) theo mÆt c¾t tÝnh to¸n cña m¹ch hµn : Khi hµn tay 2,3 3,221 Khi hµn tù ®éng 1,7 2,4 b. C¸c m¹ch hµn däc (bªn s−ên ) chÞu c¾t do t¸c dông cña lùc däc trôc g©y ra t¹i liªn kÕt , khi kiÓm tra øng suÊt c¾t theo mÆt c¾t tÝnh to¸n däc qua c¸c m¹ch hµn. 3,4 4,4 Chó thÝch : 1. C¸c gi¸ trÞ cña hÖ sè β nªu trªn chØ ®óng víi kÕt cÊu ®−îc chÕ t¹o phï hîp víi quy ph¹m s¶nxuÊt hiÖn hµnh. 2. C¸c hÖ sè β nªu trong ®iÓm 3, dïng cho c¸c mÆt c¾t cã hiÖu cña kÕt cÊu. 3. C¸c hÖ sè β dïng cho bu-l«ng còng dïng cho liªn kÕt cã bu l«ng nöa tinh chÕ. 4. C¸c trÞ sè hÖ sè β dïng cho liªn kÕt hµn khi l¾p r¸p, trong kÕt cÊu nhÞp cÇu hµn ghÐp toµn bé,ph¶i theo c¸c chØ dÉn riªng. 5. Thanh cã hai b¶n bông lµ thanh ®−îc liªn kÕt theo hai mÆt ph¼ng vµ hai nh¸nh cña thanh®−îc liªn kÕt cïng víi nhau. Phô lôc 13 (cho ®iÒu 3.38) So s¸nh tÝnh to¸n c¸c c¸u kiÖn cña kÕt cÊu thÐp vÒ ®é bÒn vµ ®échÞu mái 21 21. 22TCN 18-79Sè thø C¸c yÕu tè so s¸nh TÝnh to¸n vÒ tù §é bÒn §é chÞu mái 1 C¸c cÊu kiÖn ph¶i TÊt c¶ c¸c ChØ nh÷ng cÊu kiÖn nµo chÞ t¸c dông tÝnh to¸n cña kÕt cÊu kiÖn ho¹t t¶i th¼ng ®øng do ®oµn tµu cÊu ®−êng s¾t vµ ®oµn «t« g©y ra. ChØ tÝnh cho tæ hîp chÝnh. 2 Tæ hîp t¶i träng TÊt c¶ c¸c ChØ tÝnh cho tæ hîp chÝnh. tæ hîp 3 Ho¹t t¶i th¼ng ®øng TÊt c¶ c¸c §èi víi ®−êng s¾t –theo ®iÓm a tæ hîp ®iÒu 2.12 4 §Æt ho¹t t¶i th¼ng T¶i träng §èi víi «t« -ChØ tÝnh t¶i träng ®oµn ®øng cho tiªu chuÈn xe tiªu chuÈn c¸c lo¹i CÇu ®−êng s¾t theo ®iÓm 3 Theo ®iÓm 3 phô lôc 8 CÇu « t« vµ cÇu phô lôc 8 Nh− nhau thµnh phè Nh− nhau 5 HÖ sè ®éng lùc TÝnh theo trÞ TÝnh gi¶m trÞ sè ( ®èi víi cÇu ®−êng theo ®iÒu 2.22 sè tiªu s¾t ) chuÈn 6 HÖ sè v−ît t¶i Cã tÝnh Kh«ng tÝnh 7 HÖ sè chÞu mái Kh«ng tÝnh LÊy theo ®iÒu 3.4 8 C¸c c«ng thøc tÝnh Theo ®iÒu Theo ®iÒu 3.38 to¸n 3.36 9 HÖ sè m2 khi tÝnh øng suÊt phô trong c¸c thanh gi»ng a) G©y ra do ®é m2=1,2 m2=1,2 hoÆc 1,0 (theo ®iÒu 3,9) cøng cña nót b) Do uèn cña m2=1,2 m2=1,2 ( theo ®iÒu 3.19) thanh gi»ng c) Do uèn cña dÇm m2=1,2 m2=1,2 hay 1,0 ( theo ®iÒu 3.22) ngang trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng 22 22. 22TCN 18-79 Phô lôc 14 (cho ®iÒu 3.42) ChØ dÉn tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông dÇm thÐp ®Æc vµ dÇmliªn hîp Nh÷ng sè liÖu c¬ b¶n 1. ChØ dÉn nµy dïng ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cho mét khoang b¶n bông cña dÇm ®Æc chÞuuèn, coi nh− mét b¶n máng ngµm ®µn håi t¹i c¸c c¸nh dÇm vµ kª tù do lªn c¸c nÑp t¨ng c−êng ®écøng theo bÒ réng vµ bÒ dµi. Khi chØ tÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông, dïng nh÷ng kÝch th−íc tÝnh to¸n sau : a – ChiÒu dµi cña b¶n máng, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim nÑp t¨ng c−êng theo bÒ réng. h – ChiÒu cao cña b¶n máng , lÊy b»ng toµn bé chiÒu cao b¶n bông ®èi víi kÕt cÊu hµn nèi, vµlÊy b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai hµng ®inh t¸n gÇn nhÊt trªn c¸c thÐp gãc c¹nh ®èi víi kÕt cÊu t¸nnèi. h1 – ChiÒu cao cña b¶n máng n»m phÝa gÇn c¸nh dÇm chÞu nÐn, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch tõ timcña nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi ®Õn mÐp cña b¶n bông ( ®èi víi kÕt cÊu hµn) hoÆc ®Õn hµng ®inht¸n gÇn nhÊt cña thÐp gãc c¸nh( ®èi víi kÕt cÊu t¸n nèi). h2 – ChiÒu cao cña b¶n máng n»m phÝa gÇn c¸nh dÇm chÞu kÐo, lÊy b»ng kho¶ng c¸ch tõ timcña nÑp t¨ng c−êng theo chiÒu dµi ®Òn mÐp b¶n bông ( ®èi víi kÕt cÊu hµn ) hoÆc ®Õn hµng ®inht¸n gÇn nhÊt cña thÐp gãc c¸nh( ®èi víi kÕt cÊu t¸n nèi ). δ – BÒ dµy cña b¶n máng. 3. Khi tÝnh æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông ph¶i xÐt tíi c¸c thµnh phÇn tr¹ng th¸i øng suÊt δ, τ vµp do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra trªn mÆt c¾t nguyªn : δ – øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn ë mÐp ngoµi cña b¶n máng ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ sè trung b×nhcña m« men uèn trong ph¹m vi khoang tÝnh to¸n, nÕu chiÒu dµi khoang kh«ng v−ît qu¸ chiÒucao; trong tr−êng hîp chiÒu dµi v−ît qu¸ chiÒu cao th× lÊy trÞ sè trung b×nh cña m«men trong ®o¹ncã øng suÊt lín nhÊt vµ cã chiÒu dµi b»ng chiÒu cao cña khoang. τ – øng suÊt tiÕp tuyÕn trung b×nh cña b¶n máng, ®−îc x¸c ®Þnh theo trÞ sè trung b×nh cña lùcc¾t trong ph¹m vi cña khoang vµ lÊy b»ng 2/3 trÞ sè øng suÊt tiÕp tuyÕn cùc ®¹i khi kh«ng cã nÑpt¨ng c−êng theo bÒ dµi; trong tr−êng hîp cã nÑp t¨ng c−êng theo bÒ dµi, th× lÊy b»ng trÞ sè trungb×nh céng cña øng suÊt tiÕp tuyÕn t¹i mÐp trªn vµ mÐp d−íi cña khoang b¶n bông cÇn kiÓm to¸næn ®Þnh. p- øng suÊt nÐn côc bé th¼ng ®øng trªn mÐp b¶n bông, ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : a. d−íi t¸c dông cña ho¹t t¶i, th× theo chØ dÉn cña phô lôc 9 vµ 10. b. d−íi t¸c dông cña ¸p lùc tËp trung do b¸nh xe ch¹y trªn ®−êng th× xÐt tíi chiÒu dµi ph©n bèt¶i träng λ. NÕu ¸p lùc cña b¸nh xe chuyÒn trùc tiÕp qua c¸nh dÇm hoÆc truyÒn qua c¶ c¸nh dÇm vµ ray : 23 23. 22TCN 18-79 1 λ = C3 δ Trong ®ã : C – HÖ sè lÊy b»ng 3,25 ®èi víi dÇm hµn nèi vµ 3,75 ®èi víi dÇm t¸n nèi I – m«men qu¸n tÝnh tæng céng cña c¸nh dÇm vµ ray. NÕu ¸p lùc cña b¸nh xe chuyÓn qua tµ vÑt gç vµ ray th× lÊy λ=2H , nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬nkho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¸nh xe, trong ®ã H lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp cña b¸nh xe ®Õn mÐp cña b¶nbông. C¸c cÊu kiÖn chÞu uèn. 4. TÝnh to¸n æn ®Þnh côc bé b¶n bông cña dÇm ®Æc chÞu uèn, chØ cã c¸c nÑp t¨ng c−êng theo bÒréng, tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: 2 2    τ   σ p   + +  ≤ m (1)  σ0 p  τ   0  0 Trong ®ã : m – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc, lÊy b»ng 1,0 ®èi víi dÇm t¸n nèi, vµ b»ng 0,9 ®èi víi dÇm hµnnèi (®· xÐt tíi ®é vªnh ban ®Çu cña b¶n bông kh«ng v−ît qu¸ 0,003h) σ,τ,p – øng suÊt ph¸p tuyÕn, øng suÊt tiÕp tuyÕn vµ øng suÊt nÐn côc bé ®−îc x¸c ®Þnh theonh÷ng chØ dÉn nãi trªn σ0 – øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn tíi h¹n. τ0 – øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n. p0 – øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n 5. øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n trªn b¶n bông cña dÇm chÞ uèn x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau 2  100δ  σ o = 190χk   Kg/cm2 (2)  h  HÖ sè k lÊy theo b¶ng 1, tuú theo c¸c gi¸ trÞ a σ −σ vµ α = max h σ max Trong ®ã σmax – øng suÊt nÐn hoÆc kÐo ph¸p tuyÕn cùc ®¹i trªn b¶n máng, d−íi t¸c dông cña t¶i trängtÝnh to¸n. σ – øng suÊt σmax vµ σ ph¶i lÊy kÌm theo dÊu cña chóng. HÖ sè ngµm chÆt cña b¶n bông χ lÊy b»ng 1,4 ®èi víi dÇm t¸n nèi chÞu uèn, vµ lÊy theo b¶ng2 ®èi víi dÇm hµn nèi cã mét b¶n bông lo¹i th−êng gÆp (ghÐp b»ng 3 b¶n thÐp ). 24 24. 22TCN 18-79 §èi víi dÇm t¸n nèi vµ hµn nèi, liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp, hÖ sè ngµm chÆt lÊy b»ng1,65. Trong b¶ng 2 , hÖ sè γ tÝnh nh− sau 3 b δ  γ = 0,8 o  o  (3) h  δ    C¸c ký hiÖu xem ë h×nh 1. 6. øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n tÝnh b»ng kG/cm2 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc   2 1020 + 760  100δ  τo = χ  µ 2  b   (4)   B¶ng 1 A/h α 0,4 0,5 0,6 0,667 0,75 0,80 0,90 1,0 1,5 4 TrÞ sè tèi thiÓu K=99,7 3 54,3 54,5 58,0 TrÞ sè tèi thiÓu =53,8 2 29,1 25,6 24,1 23,9 24,1 24,4 25,6 25,6 24,1 4/3 18,7 — 12,9 — 11,0 11,2 — 11,0 11,5 1 15,1 — 9,7 — 8,4 8,1 — 7,8 8,4 4/5 13,3 — 8,3 — 7,1 6,9 — 6,6 7,1 2/3 10,8 — 7,1 — 6,1 6,0 — 5,8 6,1 0 8,41 6,25 5,14 — 4,36 4,20 4,40 4,0 4,49 HÖ sè k Chó thÝch : TrÞ sè α =0 t−¬ng øng suÊt víi tr−êng hîp cÊu kiÖn chÞu nÐn; α=2 t−¬ng øng víitr−êng hîp cÊu kiÖn chÞu uèn cã mÆt c¾t ®èi xøng vµ α > 2 t−¬ng øng víi tr−êng hîp cÊu kiÖnchÞu kÐo lÖch t©m. Trong ®ã : b- c¹nh nhá cña kho¶ng b¶n bông ( lÊy trÞ sè nhá trong hai trÞ sè a hoÆc h) 25 25. 22TCN 18-79 µ – tû sè gi÷a c¹nh lín trªn c¹nh nhá cña khoang b¶n bông. χ – hÖ sè ngµm ®µn håi cña c¹nh däc, x¸c ®Þnh theo b¶ng 3; ®èi víi dÇm hµn nèi chØ ®−îc dïng a 2b¶ng 3 khi tû sè c¹nh cña khoang lµ ≥ . h 3 HÖ sè γ nªu trong b¶ng 3 ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3). §èi víi dÇm hµn nèi, liªn hîp víib¶n bª t«ng cèt thÐp, trÞ sè χ lÊy theo b¶ng 3, t−¬ng øng víi tr−êng hîp γ=∞. B¶ng 3 HÖ sè χ µ 0,5 2/3 1 2 ∞ γ 0,5 1,00 1,07 1,21 1,25 1,30 1,0 1,00 1,08 1,25 1,35 1,42 2,0 1,00 1,08 1,28 1,43 1,52 5,0 1,00 1,09 1,29 1,50 1,60 ∞ 1,00 1,09 1,30 1,55 1,68 7. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn b¶n bông cña dÇm, khi chÊt t¶i ®Òu trªn c¸nh dÇm (¸p lùcb¸nh xe ph©n phèi qua ray, tµ vÑt vµ c¸nh dÇm hoÆc ph©n phèi qua mÆt ®−êng, b¶n bª t«ng cètthÐp vµ c¸nh dÇm) tÝnh theo c«ng thøc sau : 2  100δ  γ = 190χZ  (5)  a  HÖ sè ngµm ®µn håi χ cña b¶n bông g¾n víi c¸nh dÇm vµ hÖ sè Z ®èi víi b¶n bông cã c¸c c¹nhbiªn kª tù do, x¸c ®Þnh theo b¶ng 4. B¶ng 4 a 0,2 1,5 1,0 0,8 0,6 0,4 µ= 11,21 8,16 6,26 5,80 5,37 4,88 h γ = 0,5 1,32 1,32 1,32 1,30 1,29 1,24 χ γ = 1,0 1,56 1,52 1,47 1,41 1,36 1,28 γ = 4,0 γ = ∞ 2,21 1,97 1,73 1,57 1,45 1,32  2,96 2,51 1,88 1,65 1,49 1,34 HÖ sè χ vµ Z 26 26. 22TCN 18-79 §èi víi dÇm liªn hîp víi b¶n bª t«ng cèt thÐp vµ dÇm t¸n nèi (mµ bÒ dµy cña c¹nh thÐp gãcc¸nh dÇm kh«ng máng h¬n b¶n bông) trÞ sè χ lÊy t−¬ng øng víi tr−êng hîp γ=∞. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trªn b¶n bông khi t¶i träng tËp trung t¸c dông lªn c¸nh dÇm (¸p lùccña b¸nh xe chuyÒn qua c¸nh dÇm hay truyÒn qua c¶ ray vµ c¸nh dÇm) còng x¸c ®Þnh theo c«ng λthøc (5) nh−ng ph¶i nh©n v¬i hÖ sè ψ tÝnh theo b¶ng 5, phô thuéc vµo trÞ sè cña µ vµ ρ=0,4 0 bvíi λ0=2,6λ( trÞ sè λ lÊy theo ®iÓm 3 cña phô lôc). Tr−êng hîp µ>0 thi lÊy µ=2 ®Ó x¸c ®Þnh p0. 8. æn ®Þnh côc bé b¶n bông cña dÇm chÞu uèn cã c¸c nÑp t¨ng c−êng theo chiÒu réng vµ métnÑp t¨ng c−êng theo chiÒu dµi bè trÝ trong khu vùc chÞu nÐn, tÝnh nh− sau : §èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷u c¸nh dÇm chÞu nÐn vµ c¸c nÑp t¨ng c−êng (b¶nmáng thø nhÊt) tÝnh theo c«ng thøc : 2 σ1 p 1 τ  + 1 +   ≤m (6) σ o1 p o1 m  τ o1    §èi víi b¶n máng n»m trong ph¹m vi gi÷a c¸nh dÇm chÞu kÐo vµ c¸c nÑp t¨ng c−êng theochiÒu dµi (b¶n máng thø hai ) tÝnh theo c«ng thøc : 2 2  σ2 p2   τ1      σ + p  +τ  ≤ m (7)  o2 o2   o1  HÖ sè m lÊy b»ng 1,0 ®èi víi dÇm t¸n nèi vµ b»ng 0,9 ®èi víi dÇm hµn nèi. B¶ng 5 HÖ sè µ ρ 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 µ 0,5 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,0 2,74 2,34 2,17 1,97 1,97 1,91 1,5 2,86 2,41 2,22 1,99 1,99 1,91 2,0 2,86 2,40 2,20 1,96 1,96 1,88 9. øng suÊt nÐn ph¸p tuyÕn lín nhÊt trªn c¸c b¶n máng thø nhÊt vµ thø hai (σ01 vµ σ02); øngsuÊt tiÕp tuyÕn trung b×nh (τ01 vµ τ02 ) vµ øng suÊt nÐn côc bé lín nhÊt d−íi t¸c dông cña t¶i träng(hay b¸nh xe ) trªn mÐp cña b¶n máng thø nhÊt vµ b¶n máng thø hai (p1 vµ p2 ) ®Òu tÝnh theo ®iÓm3, trong ®ã : h − h1 p2 = p h 27 27. 22TCN 18-79 10. øng suÊt ph¸p tuyÕn tíi h¹n σ01 vµ σ02 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (2) (xem ®iÓm 5) cho c¸cb¶n máng cã chiÒu cao h1 vµ h2 . HÖ sè α ®−îc x¸c ®Þnh theo øng suÊt ë mÐp σmax vµ σ (xem h×nh 2) trªn b¶n máng cÇn kiÓm to¸n (b¶n thø nhÊt vµ b¶n thø hai). HÖ sè ngµm χ lÊy b»ng 1,3 ®Ó tÝnh b¶n máng thø nhÊt ®èi víi dÇm t¸n nèi vµ ®èi víi dÇmhµn nèi lÊy theo b¶ng 6. B¶ng 6 γ 0,5 1,0 2,0 5,0 >10 χ 1,16 1,22 1,27 1,31 1,35 HÖ sè χ §èi víi dÇm t¸n nèi vµ dÇm hµn nèi, liªn hîp víi b¶n bª-t«ng cèt thÐp, th× hÖ sè ngµm chÆt cñab¶n máng lÊy b»ng 1,35. HÖ sè γ dïng trong b¶ng 6, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3). 11. øng suÊt tiÕp tuyÕn tíi h¹n τ01vµ τ01 ®−îc tÝnh theo c«ng thøc (4) (xem ®iÓm 6), trong ®ã trÞsè µ lÊy b»ng tû sè cña c¹nh lín trªn c¹nh nhá cña b¶n máng cÇn kiÓm to¸n æn ®Þnh (b¶n thønhÊt vµ b¶n thø hai); TrÞ sè b lÊy b»ng kÝch th−íc cña c¹nh nhá trong hai c¹nh. Ngoµi ra, ®èi víib¶n máng nhÊt, ph¶i lÊy hÖ sè ngµm b»ng 1+ χ χ = 2 §èi víi b¶n máng thø hai kh«ng cÇn xÐt tíi ®é ngµm chÆt (χ=1) H×nh 2 28 28. 22TCN 18-79 12. øng suÊt nÐn côc bé tíi h¹n trong b¶n máng thø nhÊt, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : p o1 = 190χ (1 + µ12i 2 )2  100δ  2 µ1 i 2 2  a  a Khi µ1= ≥ 0,7 lÊy i=1 khi >0,7 >µ>0,4 th× lÊy i=2. h1 HÖ sè χ ®èi víi dÇm liªn hîp víi b¶n bªt«ng cèt thÐp vµ dÇm t¸n nèi (mµ bÒ dµy cña c¹nh thÐpgãc c¸nh kh«ng máng h¬n bÒ dµy b¶n bông) lÊy b»ng : µ=2,0 1,5 1,0 0,8 0,5 χ=1,62 1,52 1,31 1,18 1,07 HÖ sè χ lÊy theo b¶ng 7 ®èi víi dÇm hµn nèi. B¶ng 7 HÖ sè χ µ1 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,9 0,8 0,5 γ 2 1,25 1,29 1,32 1,31 1,17 1,13 1,07 1,06 4 1,39 1,43 1,44 1,38 1,19 1,14 1,07 1,06 Trong tr−êng hîp chÞu t¶i tËp trung , trÞ sè po1 tÝnh theo c«ng thøc (8) ph¶i nh©n víi hÖ sè 1,55. NÕu a&

Viết một bình luận