22tcn 18-79 full

22TCN 18-1979 quy trình thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn, ban hành theo Quyết định số 2057 QĐ/KT4 ngày 19 tháng 9 năm 1979. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiêu chuẩn để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 Tiªu chuÈn ngµnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Bé giao th«ng vËn t¶i Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN 18 – 79 Cã hiÖu lùc tõ 19-9-1979 Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 2057 Q§/KT4 ngµy 19/9/1979

Thể loại Tài liệu miễn phí Cơ khí – Chế tạo máy

Số trang 295

Ngày tạo 8/30/2018 4:52:37 AM +00:00

Loại tệp PDF

Kích thước 5.04 M

Tên tệp

Đang xem: 22tcn 18-79 full

Tải 22TCN 18-1979 (.pdf)
Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 Tiªu chuÈn ngµnh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Bé giao th«ng vËn t¶i Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN 18 – 79 Cã hiÖu lùc tõ 19-9-1979 Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 2057 Q§/KT4 ngµy 19/9/1979 ch|¬ng I quy tr×nh c¬ b¶n 1 ChØ dÉn chung 1.1 B¶n quy tr×nh kü thuËt nµy ®|îc ban hµnh ®Ó thiÕt kÕ cÇu lµm míi vÜnh cöu (trong ®ã cã cÇu c¹n, cÇu v|ît, cÇu dÉn v.v…) vµ cèng d|íi nÒn ®|êng trªn c¸c tuyÕn ®|êng s¾t khæ 1000mm, 1435mm vµ tuyÕn ®|êng « t«, c¸c ®|êng phè vµ ®|êng qua thµnh phè. C¸c lo¹i cÇu kh«i phôc, c¶i t¹o n©ng cÊp theo quy ®Þnh riªng. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt lín còng nh| dïng vËt liÖu vµ kÕt cÇu ®Æc biÖt trong tr|êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ th¶o ra nh÷ng bæ sung vµ söa ®æi cho quy tr×nh nµy; c¸c bæ sung vµ söa ®æi ®ã ph¶i ®|îc Bé Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt. 1.2 Khi thiÕt kÕ cÇu ®|êng s¾t, ®|êng « t« vµ ®|êng thµnh phè vµ cèng d|íi nÒn ®|êng th× ngoµi qui ph¹m nµy, cßn cÇn xÐt tíi c¸c yªu cÇu t|¬ng øng cña nh÷ng tiªu chuÈn vµ qui ph¹m thiÕt kÕ hiÖn hµnh vÒ ®|êng s¾t vµ ®|êng « t« thuéc m¹ng l|íi chung toµn quèc, còng nh| vÒ vÖ sinh vµ phßng ch¸y; c¸c qui ®Þnh thiÕt kÕ ë vïng cã nguy c¬ ®éng ®Êt, trong ®iÒu kiÖn ®Êt ®Æc biÖt (®Êt lón, ®Êt cã chÊt muèi) vµ ph¶i xÐt tíi c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn kh¸c chung cña toµn quèc vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng còng nh| c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn vËn chuyÓn, b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n trong thêi kú x©y dùng vµ sö dông ®|êng s¾t, ®|êng « t«, ®|êng qua thµnh phè vµ ®|êng phè. Chó thÝch: 1. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn ®óng c¸c qui ®Þnh cña tiªu chuÈn, ghi trong qui tr×nh nµy, cã thÓ ¸p dông c¸c qui ®Þnh cã yªu cÇu, néi dung t|¬ng ®|¬ng víi nh÷ng tiªu chuÈn ®ã. 2. C¸c qui tr×nh kü thuËt ®Æc biÖt, c¸c chØ dÉn qui tr×nh qui t¾c dïng riªng cho thiÕt kÕ nh÷ng d¹ng ®Æc biÖt vÒ kÕt cÊu vµ nÒn mãng cÇu cèng ®|êng s¾t, ®|êng « t« vµ ®|êng thµnh phè ®Òu ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña b¶n qui tr×nh nµy. 1.3 CÇu cèng ®|îc thiÕt kÕ trong suèt thêi gian sö dông ph¶i ®¶m b¶o an toµn, kh«ng gi¸n ®o¹n vµ thuËn lîi cho giao th«ng vËn t¶i còng nh| ph¶i ®¶m b¶o cho viÖc b¶o d|ìng ®|îc ®¬n gi¶n vµ ®ì tèn c«ng nhÊt trong qu¸ tr×nh khai th¸c, cÇu cèng cßn ph¶i ®¶m b¶o cho n|íc lò vµ c¸c vËt næi (gç, c©y, v.v…) th«ng qua an toµn; trong tr|êng hîp lµ cÇu v|ît, cÇu c¹n, cÇu dÉn ph¶i ®¶m b¶o cho vËn t¶i bé l|u th«ng liªn tôc d|íi cÇu ®ã. Group Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 Ngoµi ra cÇu v|ît qua c¸c tuyÕn ®|êng thuû ph¶i tho¶ m·n nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ trong b¶n nhiÖm vô thiÕt kÕ vÒ th«ng tµu thuyÒn vµ bÌ m¶ng. Khi thiÕt kÕ cña cÇu cèng cÇn ph¶i dù kiÕn ®|îc gi¸ thµnh x©y dùng Ýt nhÊt thêi gian thi c«ng ng¾n nhÊt víi chi phÝ tiÕt kiÖm vÒ vËt liÖu vµ lao ®éng. 1.4 Bè trÝ chung, kÝch th|íc, kÕt cÊu, vËt liÖu vµ h×nh d¹ng cÇu cèng ph¶i phï hîp víi c«ng dông cña chóng còng nh| víi c¸c yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng, cã xÐt tíi t|¬ng lai ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i, c¸c ®|êng giao th«ng ngÇm d|íi ®Êt vµ trªn mÆt ®Êt hiÖn cã còng nh| dù kiÕn sÏ cã. Bè trÝ cÇu cèng trong vïng cã d©n c| cÇn ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ quy ho¹ch cña vïng ®ã. 2. Chän vÞ trÝ cÇu cèng 1.5 Chän ®Þa ®iÓm v|ît s«ng vµ vÞ trÝ c«ng tr×nh trªn b×nh diÖn vµ tr¾c däc ph¶i xÐt tíi c¸c chØ tiªu x©y dùng vµ khai th¸c, chÕ ®é dßng ch¶y, c¸c ®iÒu kiÖn lßng l¹ch, ®Þa chÊt, c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng, vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh»m x¸c ®Þnh mét gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt hîp lý nhÊt cña ®o¹n ®|êng t|¬ng øng cã xÐt tíi sù ph¸t triÓn t|¬ng l¹i cña con ®|êng Êy. Khi cã lý do ®Æc biÖt míi ®|îc phÐp lµm cÇu v|ît qua nh÷ng dßng bïn ®á trong khu vùc cã phï sa båi tô. 1.6 T¹i n¬i cã dßng ch¶y giao nhau th|êng chØ dù kiÕn mét c«ng tr×nh tho¸t n|íc. Lµm thªm c¸c c«ng tr×nh tho¸t n|íc trªn b·i båi ph¶i dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n vÒ kinh tÕ vµ thuû lùc. ChØ cho phÐp dù kiÕn tËp trung tho¸t n|íc cña vµi dßng s«ng liÒn nhau vµo mét c«ng tr×nh khi cã c¬ së kinh tÕ kü thuËt cã kÓ tíi ®iÒu kiÖn khai th¸c. ChØ ®|îc phÐp dån n|íc cña vµi kªnh t|íi vµo mét c«ng tr×nh khi cã sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan h÷u quan. 1.7 CÇu cã ba l¸t trªn ®|êng s¾t, cÇu nhá vµ võa cña ®|êng « t« vµ ®|êng thµnh phè còng nh| cèng d|íi nÒn ®|êng ®|îc phÐp bè trÝ theo sù kÕt hîp bÊt kú gi÷a tr¾c däc vµ b×nh diÖn cña tuyÕn theo c¸c qui tr×nh thiÕt kÕ tuyÕn ®|êng t|¬ng øng. CÇu cèng ®|êng s¾t cã phÇn ®|êng xe ch¹y kh«ng cã ba l¸t ph¶i ®Æt trªn c¸c ®o¹n ®|êng th¼ng vµ cè g¾ng ®Æt trªn c¸c ®o¹n b»ng. ChØ ®|îc ®Æt c¸c cÇu ®ã trªn ®o¹n dèc qu¸ 4‰ khi cã c¨n cø kinh tÕ kü thuËt riªng. 1.8 Khi ®Þnh cao ®é ®¸y ray trªn cÇu ®|êng s¾t ph¶i xÐt ®Õn viÖc ®Æt ®|êng ë hai ®Çu cÇu trªn líp ba l¸t ®¸ d¨m cã ®Öm c¸t. Kho¶ng chªnh cao gi÷a ®¸y ray víi vai ®|êng ®Çu cÇu cÇn Ýt nhÊt lµ 66cm ®èi víi ®|êng 1435 vµ 49 cm ®èi víi ®|êng 1000mm (øng víi tµ vÑt gç). §èi víi cÇu lín ®|êng « t« vµ ®|êng thµnh phè, ®é dèc däc cña mÆt ®|êng trªn cÇu th«ng th|êng kh«ng qu¸ 20‰. Khi cã ®Æt ®¸ vØa cao (cao 40cm) ®|îc phÐp n©ng ®é dèc däc tíi 30‰ cho cÇu « t« vµ tíi 40‰ cho cÇu thµnh phè. §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu khi l¸t v¸n gç däc th× ®é dèc däc mÆt cÇu kh«ng ®|îc qu¸ 20‰, khi l¸t v¸n gç ngang th× ®é dèc däc kh«ng lín h¬n 30‰. 1.9 Cao ®é vai ®|êng ë vÞ trÝ c«ng tr×nh ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn lµ chiÒu dµy líp ®¾p trªn vµnh vßm cÇu vµ trªn c¸c ®èt hoÆc ®o¹n cèng d|íi nÒn ®|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n trÞ sè qui ®Þnh ë b¶ng 1.1. Group Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 B¶ng 1.1 ChiÒu dµy líp ®¾p tÝnh b»ng m Lo¹i c«ng tr×nh V¸nh vßm cÇu Cèng Trªn ®|êng S¾t ¤ t« vµ thµnh phè 0,7 0,5 1,0 0,5 Ghi chó: Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ gi¶m bít chiÒu dµy ®¾p theo quy ®Þnh cña b¶ng trªn, song ph¶i ®¶m b¶o an toµn kü thuËt cho kÕt cÊu. 3. Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi kÕt cÊu 1.10 Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ mÆt kÕt cÊu dïng trong thiÕt kÕ cÇu cèng ph¶i tu©n theo c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh vÒ tiÕt kiÖm chi phÝ thÐp, xi m¨ng vµ gç trong x©y dùng, ph¶i ®¹t ®|îc kh¶ n¨ng sö dông nhiÒu nhÊt nguyªn vËt liÖu ®Þa ph|¬ng vµ theo h|íng c«ng nghiÖp ho¸ c«ng t¸c x©y dùng trªn c¬ së c¬ giíi ho¸ thi c«ng. Th«ng th|êng nªn sö dông c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp chÕ t¹o theo c¸c ®å ¸n ®Þnh h×nh, c¸c tiªu chuÈn vµ qui tr×nh Nhµ n|íc. 1.11 Qui ®Þnh c¸c kÝch th|íc chñ yÕu cña nh÷ng kÕt cÊu ®Þnh h×nh c«ng tr×nh còng nh| kÝch th|íc c¸c cÊu kiÖn cÇn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn t¾c m« ®uyn ho¸ vµ thèng nhÊt ho¸ c¸c cÊu kiÖn c«ng tr×nh. §Þnh kÝch th|íc kÕt cÊu nhÞp vµ mè trô cÇu cÇn ph¶i xÐt tíi kh¶ n¨ng x©y dùng trong t|¬ng lai tuyÕn ®|êng thø hai còng nh| kh¶ n¨ng c¶i t¹o vµ thay thÕ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi ®|êng ®ang khai th¸c. 1.12 S¬ ®å kÕt cÊu nhÞp vµ mè trô cÇu ph¶i ®¶m b¶o: a) KÕt cÊu kh«ng biÕn d¹ng h×nh häc còng nh| ®¶m b¶o c|êng ®é, ®é chÞu mái, ®é æn ®Þnh vµ ®é cøng cña tÊt c¶ c¸c bé phËn c«ng tr×nh cã xÐt tíi ®iÒu kiÖn chÕ t¹o, vËn chuyÓn l¾p r¸p vµ c¸c ®Æc ®iÓm lµm viÖc trong qu¸ tr×nh khai th¸c. b) TrÞ sè nhá nhÊt cña øng suÊt s½n cã (dù øng suÊt), øng suÊt phô, øng suÊt côc bé còng nh| c¸c øng suÊt do lùc ®Æt lÖch t©m g©y ra trõ tr|êng hîp c¸c øng suÊt ®|îc t¹o ra lµm cho kÕt cÊu chÞu lùc tèt h¬n.

Đọc thêm  Trích Đoạn Cải Lương/ Vọng Cổ Dài Hơi Tuyển Chọn - NhacCuaTui

Xem thêm: Top 20 Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4

Xem thêm: bài thu hoạch tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng

1.13 Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu l¾p ghÐp cÇn dù kiÕn: a) §¶m b¶o ®é v÷ng ch¾c, ®é bÒn yªu cÇu, ®¶m b¶o thùc hiÖn cã chÊt l|îng c¸c mèi nèi l¾p ghÐp, c¸c liªn kÕt vµ chç tùa, ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc ®Æt vµ ®iÒu chØnh nhanh vÞ trÝ kÕt cÊu, ®ång thêi ph¶i xÐt tíi kh¶ n¨ng l¾p ghÐp tèn Ýt søc lao ®éng nhÊt b»ng ph|¬ng ph¸p tiªn tiÕn. b) ChÕ t¹o gi¶n ®¬n ë nhµ m¸y (hoÆc b·i s¶n xuÊt) kÕt hîp sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ cã n¨ng suÊt cao. c) Chia c¸c kÕt cÊu thµnh nh÷ng khèi vµ nh÷ng cÊu kiÖn víi träng l|îng vµ kÝch th|íc thÕ nµo ®Ó kh«ng trë ng¹i tíi viÖc xÕp dì vµ vËn chuyÓn, vµ trong tr|êng hîp hîp lý còng cã thÓ ghÐp c¸c cÊu kiÖn Êy thµnh khèi lín h¬n t¹i c«ng tr|êng. 1.14 Trong kÕt cÊu cÇu cèng ph¶i dù kiÕn c¸c khe co d·n ®Ó gi¶m t¸c dông do nhiÖt ®é thay ®æi, do bª t«ng co ngãt, do ®Êt lón vµ do c¸c yÕu tè lùc kh¸c g©y ra. C¸c khe co Group Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 d·n nµy kh«ng vi ph¹m tÝnh chÊt kh«ng biÕn h×nh cña hÖ thèng vµ b¶o ®¶m biÕn d¹ng t|¬ng øng tiÕn triÓn tù do (chuyÓn vÞ). 1.15 §èi víi nh÷ng cÇu v|ît qua s«ng lín vµ trung b×nh, trong c¸c tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dù kiÕn nh÷ng c«ng tr×nh h|íng n|íc vµ b¶o vÖ bê, cßn víi cÇu v|ît qua dßng n|íc nhá* vµ cèng ph¶i dù kiÕn ®µo s©u, san b»ng vµ gia cè lßng s«ng ë phÝa vµo vµ phÝa ra trong ph¹m vi c«ng tr×nh, ®ång thêi dù kiÕn biÖn ph¸p gi¶m tèc ®é n|íc ch¶y ë cöa vµo vµ cöa ra. 1.16 Cèng dïng thÝch hîp h¬n cÇu, ®Æc biÖt ë nh÷ng ®o¹n tr¾c däc ®|êng « t« h×nh lâm. T¹i nh÷ng n¬i cã vËt tr«i kh«ng ®|îc phÐp dïng cèng. V|ît qua dßng suèi cã ®¸ tr«i tèt nhÊt lµ dïng cÇu mét nhÞp cã khÈu ®é bÐ nhÊt lµ 4m hoÆc khi cã dßng ch¶y bÞ bã hÑp ®Õn møc tèi ®a th× dïng c«ng tr×nh ®Æc biÖt. Trªn ®|êng s¾t cÊp III vµ trªn ®|êng « t« cÊp thÊp víi l|u l|îng n|íc nhá vµ Ýt h¹t phï sa cho phÐp dïng nÒn ®|êng thÊm n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh thÊm n|íc hçn hîp khi cã c¨n cø kinh tÕ kü thuËt x¸c ®¸ng. 1.17 KhÈu ®é cèng tho¸t n|íc (vµ chiÒu cao cã hiÖu) th«ng th|êng qui ®Þnh kh«ng nhá h¬n 0,75m; khi chiÒu dµi cèng trªn 20m th× khÈu ®é kh«ng bÐ h¬n 1,00m. D|íi nÒn ®¾p ®|êng « t« dïng cèng khÈu ®é 1m khi chiÒu dµi cèng kh«ng qu¸ 30m, khÈu ®é 0,75m khi chiÒu dµi kh«ng qu¸ 15m. Trong thµnh phè cèng khÈu ®é 0,5m chØ ®|îc phÐp dïng khi cã bè trÝ thiÕt bÞ b¶o vÖ. Chó thÝch: Tõ nµy vÒ sau c¸c lo¹i cÇu qui ®Þnh nh| sau: cÇu nhá cã tæng chiÒu dµi d|íi 25m, cÇu võa cã tæng chiÒu dµi 25-100m, cÇu lín cã tæng chiÒu dµi lín h¬n 100m. ChiÒu dµi qui ®Þnh ë trªn tÝnh tõ ®u«i mè nµy tíi ®u«i mè kia. 1.18 ChiÒu dµi ®èt cèng vµ ph©n ®o¹n qui ®Þnh tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng vµ ®iÒu kiÖn chÕ t¹o nh|ng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 5m. Khi dïng cèng bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dµi ®èt cèng tõ 3m trë lªn ph¶i kiÓm to¸n søc chÞu uèn cña cèng theo ph|¬ng ngang nÒn ®|êng. 1.19 §èi víi cèng chØ ®|îc phÐp dù kiÕn chÕ ®é b¸n ¸p; khi lµm cöa cèng cã d¹ng ®ãn n|íc thuËn míi ®|îc phÐp dù kiÕn chÕ ®é cã ¸p, nh|ng chØ víi ®iÒu kiÖn cèng cã mãng vµ l|u l|îng dßng ch¶y (xem ®iÒu 1.29) nh| sau: L|u l|îng lín nhÊt – trªn ®|êng s¾t L|u l|îng tÝnh to¸n – trªn ®|êng « t« vµ ®|êng thµnh phè. Ngoµi ra ph¶i ®¶m b¶o kh«ng thÊm n|íc ë c¸c khe nèi gi÷a c¸c ®èt cèng vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh chèng thÊm cho nÒn ®|êng. 1.20 Cèng ph¶i cã cöa vµo vµ cöa ra, h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc c¸c cöa nµy ph¶i ®¶m b¶o cho n|íc ch¶y thuËn lîi vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh cña nÒn ®|êng c¹nh cèng. * Tõ nay vÒ sau gäi s«ng lín vµ s«ng trung b×nh lµ c¸c s«ng cã diÖn tÝch l|u vùc trªn 100 km2, cßn s«ng nhá lµ dßng s«ng cã l|u vùc kh«ng lín h¬n 100 km2. Group Tiªu chuÈn giao th«ng 22tcn 18 – 1979 Víi cèng kh«ng cã mãng ph¶i dù kiÕn biÖn ph¸p kÕt cÊu chèng xª dÞch ®èt cèng do biÕn d¹ng cña ®Êt nÒn vµ nÒn ®|êng. 1.21 C«ng tr×nh ph¶i ®|îc ng¨n ngõa chèng r¸c bÈn, chèng t¸c h¹i cña ¶nh h|ëng khÝ quyÓn, khãi, dßng ®iÖn c¶m øng, t¸c dông x©m thùc cña n|íc vµ ®Êt b»ng c¸ch chän vËt liÖu thÝch hîp còng nh| chän biÖn ph¸p kÕt cÊu vµ b¶o vÖ ®Æc biÖt; nh÷ng biÖn ph¸p nµy cÇn nªu râ trong ®å ¸n thiÕt kÕ. Nh÷ng bé phËn cÇu b»ng gç ph¶i cã biÖn ph¸p phßng môc. 4. Khæ giíi h¹n 1.22 KÕt cÊu cña c¸c c«ng tr×nh lµm míi tuú theo nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Òu ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ khæ giíi h¹n sau ®©y: a) §|êng s¾t khæ ray 1435mm vµ khæ ray 1000mm x¸c ®Þnh theo qui ph¹m khai th¸c kü thuËt ®|êng s¾t V.N. do Bé Giao th«ng vËn t¶i duyÖt (xem phô lôc 1). b) §|êng « t« cña ®|êng thµnh phè: – §èi víi khæ cÇu trªn ®|êng « t« x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®|êng « t« do Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hµnh. – §èi víi khæ cÇu thµnh phè cÇn c¨n cø vµo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®|êng thµnh phè vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ cña nhiÖm vô thiÕt kÕ. – §èi víi khæ giíi h¹n tiÕp cËn kiÕn tróc cã thÓ tham kh¶o phô lôc II cña qui tr×nh nµy. 1.23 ChiÒu réng, khæ giíi h¹n cÇu vµ hÇm cho ng|êi ®i bé vµ xe th« s¬ x¸c ®Þnh theo yªu cÇu vËn chuyÓn bé hµnh, ®|îc quy ®Þnh cô thÓ trong nhiÖm vô thiÕt kÕ ®|îc duyÖt. 1.24 §èi víi cÇu ®|êng n«ng th«n chiÒu réng vµ chiÒu cao khæ giíi h¹n sÏ cã qui ®Þnh riªng. 1.25 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim ®|êng trªn nh÷ng cÇu cã kÕt cÊu nhÞp riªng biÖt cho mçi tuyÕn ph¶i qui ®Þnh víi tÝnh to¸n thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o tÜnh cù gi÷a c¸c mÐp dÇm chñ ë c¹nh nhau Ýt nhÊt lµ 0,60m, cßn ®èi víi c¸c kÕt cÊu nhÞp thÐp, ngoµi ®iÒu ®ã ra cßn ph¶i qui ®Þnh Ýt nhÊt lµ 0,8m cho c¸c b¶n bông th¼ng ®øng cña c¸c thanh dµn chñ hay dÇm chñ. 1.26 Khæ giíi h¹n tÜnh kh«ng d|íi cÇu ®èi víi nhÞp cÇu cã thuyÒn bÌ qua l¹i cÇn theo nh÷ng qui ®Þnh cña nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ qui ®Þnh riªng tuú thuéc vµo cÊp ®|êng thuû néi ®Þa, phï hîp víi qui ®Þnh thiÕt kÕ khæ giíi h¹n d|íi cÇu trªn s«ng th«ng thuyÒn vµ nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu vÒ vÞ trÝ cÇu. 1.27 ChiÒu cao tõ mÆt n|íc tíi ®¸y kÕt cÊu nhÞp ë c¸c nhÞp cÇu kh«ng cã thuyÒn bÌ qua lai, trªn s«ng cã th«ng thuyÒn ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng ®Ó quyÕt ®Þnh, trong trong mäi tr|êng hîp ®Òu kh«ng ®|îc nhá h¬n trÞ sè ghi ë b¶ng 1.2. ë c¸c s«ng kh«ng cã thuyÒn bÌ qua l¹i, vÞ trÝ c¸c cÊu kiÖn cÇu trªn mùc n|íc ®|îc qui ®Þnh theo b¶ng 1.2. Group … – bocdau.com

Đọc thêm  Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Toàn Khóa Của Chi Bộ Năm 2020

Viết một bình luận