Công Văn 2045 Cv Btctw Xac Dinh Trinh Do Ly Luan Chinh Tri, Công Văn Số 2045

” class=”star-item active xem-danh-gia-cau-hoi” data-score=”1″>

5 (0) lần 4 (0) lần 3 (0) lần 2 (0) lần 1 (1) lần

” class=”star-item xem-danh-gia-cau-hoi” data-score=”2″>

5 (0) lần 4 (0) lần 3 (0) lần 2 (0) lần 1 (1) lần

” class=”star-item xem-danh-gia-cau-hoi” data-score=”3″>

5 (0) lần 4 (0) lần 3 (0) lần 2 (0) lần 1 (1) lần

” class=”star-item xem-danh-gia-cau-hoi” data-score=”4″>

5 (0) lần 4 (0) lần 3 (0) lần 2 (0) lần 1 (1) lần

*

Câu hỏi:

*

Trả lời:

Căn cứ vào những thông tin ban đầu bạn cung cấp, chúng tôi có ý kiến tư vấn sơ bộ như sau:

Đối tượng được công nhận là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW được hướng dẫn theo theo Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ban tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:

Việc cấp giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cấp trước đây cho các trường hợp là cán bộ, đảng viên, đúng đối tượng, được cấp có thẩm quyền cử đi học, được công nhận có giá trị tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Đang xem: Công văn 2045

Các trường hợp đã được cấp, nhưng khi đi học là sinh viên, không thuộc đối tượng học cao cấp lý luận chính trị, không có giá trị công nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị; các trường hợp này, sau khi học xong, được xem xét tham dự các lớp hoàn chỉnh kiến thức để được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung, chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ quy trình xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng nêu trên.

Xem thêm: phân tích 18 câu đầu trong đoạn trích trao duyên

Đối với trường hợp của bạn, bạn tham gia lớp học quản lý kinh tế của Học viện thì Học viện sẽ cấp cho bạn chứng chỉ vế quản lý kinh tế nên giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận của bạn không được coi là giấy xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Xem thêm: Công Văn Chậm Tiến Độ Thi Công, Sở Tài Chính Tp Đà Nẵng

Vì vậy, với nhiệm kỳ tới (2020-2025), bạn nên cân nhắc theo học đúng khóa học để được chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị để đảm bảo đáp ứng đúng quy định.

Viết một bình luận