12/kk-tncn

Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

*
bocdau.com Học Kế Toán Trưởng Học Kế Toán Thuế Học Đại Lý Thuế Học Word Học Excel Mẫu xác nhận Dịch Vụ kế toán Hotline: 0983131808https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpg 0906581808

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

*

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

<01> Tên người nộp thuế:……………….………………………………………………………………………………..

<02> Mã số thuế :

*

<03> Địa chỉ: …………………………………………………………….………………………………………………………….

<04> Quậnhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: …………………… <05> Tỉnhhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: …………………………………………….

<06> Điện thoại:……………………..

Đang xem: 12/kk-tncn

<07> Fax:……….………. <08> Email:…..…………………………………

<09> Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………….

<10> Mã số thuế :

*

<11> Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

<12> Quậnhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: ………………. …..<13> Tỉnhhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: ………………………………………………

<14> Điện thoại: ………………… .…. <15> Fax: …………………… <16> Email: ……………………….

<17> Hợp đồng đại lý thuế: Số……………………………………….Ngày:……………………………………

<18> Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ……..……………..Ngày …..tháng……năm ………………………..

<19> Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ………………………….Ngày……tháng …..năm……………….

Cơ quan cấp: ………………………………………………………..Ngày cấp:…………………………………

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

<20> Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………

<21> Mã số thuế :

*

<22> Số CMNDhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghộ chiếu (trường hợp chưa có MST):………………………………………………………………………

<23> Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

<24> Quậnhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: ………………. …..

Xem thêm: Chuyên Đề Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9, Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9 Và Các Bài Toán Liên Quan

<25> Tỉnhhttps://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: …………………………………………………………….

<26> Điện thoại:………………….

Xem thêm: Danh Bạ Của Trường Đại Học Kinh Tế Tp, Danh Bạ Điện Thoại Giảng Viên Ueh

<27> Fax:………………….<28> Email: ……………………………………………………….

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Giá chuyển nhượng

<29>

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

<30>

3

Chi phí chuyển nhượng

<31>

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn

<32>

5

Số thuế phải nộp

<33>

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpg.

Ghi chú: Đối với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký và ghi rõ họ tên.

Ngày…….. tháng……….. năm……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số………………..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN

Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN , 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN , Mẫu số 12https://bocdau.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN : Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn , mau so 12 kk tncn : to khai thue tncn danh cho ca nhan co thu nhap tu chuyen nhuong von

*

Viết một bình luận