1. Trong lần xâm lược Đại Việt lần thứ ba, tướng nào của quân Nguyên chỉ huy thuyền chiến theo đường biển tiến vào nước ta? *, A. Thoát Hoan, B. Toa Đô, C. Ô Mã Nhi, 2. Thắng lợi của ba lần kháng chi

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyendangquang898887

1 trong lần xâm lược lần thứ 3 cuối tháng 12-1287 đòa thuyền của ô mã nhi chỉ huy tiến vào đường biển nước ta.

⇒C

2 Thắng lợi của ba lần kháng chiế ngă chặn những cuộc xâm lược các ước nam tống nếu chúng ta thua thì chúng có khả năng mở rộng xâm lược

⇒C

3 Trận vân đồn giành chiến thắng có nghĩa thất bại kế hoạch hậu cần vì trận vân đồn chúng ta đã tiêu diệt đoàn thuyền lương của chúng

từ cần điền là thăng long

4 trong lần xâm lược  lần thứ 3 chúng huy động hơn 30 vạn quân

⇒A

5 rút lên vạn kiếp và từ đây rút về nước theo hai đường thủy bộ

⇒C

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hoanghai371556

Danh sách các câu trả lời: Câu1.C; Câu 2.B;Câu3.A;Câu4.A;Câu5.C

Đọc thêm  Một Số Nội Dung Cơ Bản Của Hướng Dẫn 27, Hướng Dẫn Số 27

Viết một bình luận