1.Nhận xét về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phuongttl19809

Nhận xét về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX:

Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục, sôi nổi với nhiều hình thức như: Khởi nghĩa vũ trang, cải cách ôn hòa,… chủ yếu là đấu tranh vũ trang với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

– Phong trào đấu tranh vào giai đoạn sau có sự ra đời của các tổ chức chính trị. Thể hiện bước phát triển của phong trào.

– Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh đều thất bại vì còn mang tính tự phát, nổ ra lẻ tẻ chưa có sự đoàn kết giữa các dân tộc, song sẽ tạo điều kiện tiền đề cho những giai đoạn sau.

Đọc thêm  Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Violet, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

Viết một bình luận