1. NÊU TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRC VÀ SAUB NĂM 1945, 2. SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN

Lời giải 1:

Họ tên người giải: mydinhnguyenkim20094

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.( trừ Thái Lan)
Sau 1945: một số nước ở Đông Nam Á đã giành được độc lập, đến giữa những năm 1950, phần lớn các nước ở châu á đã gianh được độc lập. Từ sau những năm 1950, tình hình ĐÔNG Nam Á lại ko ổn định do sự can thiệp của các nước đế quốc

CHÚC BẠN HỌC TỐT (NHỚ VOTE CHO MÌNH 5*, CẢM ƠN VÀ TRLOI HAY NHẤT NHA)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vuh326399

1,

– Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của đế quốc thực dân phương Tây.

– Tháng 8-1945, khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, các nước Đông Nam Á đã nổi dậy chống ách thống trị thực dân, giành chính quyền.

– Ngay sau đó, Đông Nam Á lại bị thực dân phương Tây xâm lược trở lại. Các nước này phải tiếp tục tiến hành kháng chiến giành độc lập dân tộc như ở Inđônêxia, Việt Nam,… đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX mới lần lượt giành được độc lập.

2,

– Các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

– Đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

– Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

Đọc thêm  Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên

=> Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.

=> Ngày 8 – 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

Viết một bình luận