1. Nêu hoàn cảnh ,nội dung, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị 1868?Vì sao nói Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vynhi230219613

* Nội dung:

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cuộc cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực:

– Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ

+ Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,… phục vụ giao thông liên lạc.

– Về chính trị – xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

– Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

+ Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.

– Về quân sự:

+ Tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh.

+ Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

* Ý nghĩa:

– Cuộc Duy tân Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật Bản.

Lời giải 2:

Đọc thêm  biên bản kiểm tra chuyên đề giáo viên tiểu học

Họ tên người giải: lehaiang5

-) hoàn cảnh: đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về mọi mặt từ kinh tế xã hội đến chính trị , chế độ phong kiến bế tắc lạc hậu nên bị các nước châu Âu sang xâm nhập mạnh mẽ.

-) nội dung: cuộc Duy Tân Minh Trị  đã làm thay đổi bộ mặt của Nhật Bản, đưa nước Nhật phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

-) ý nghĩa: Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị xâm lược.

-) vì cách mạng tư sản có đặc điểm:

+ Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

+ Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

+ Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

Viết một bình luận