1. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng 10/1917 là gì?, A.Thành lập chính phủ lâm thời tư sản, B.Chính quyền Xô viết được thành lập., C. Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản., D. Lật đổ phong kiến Nga ho

Lời giải 1:

Họ tên người giải: gane4049

1. Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng 10/1917 là gì?

A.Thành lập chính phủ lâm thời tư sản

B.Chính quyền Xô viết được thành lập.

C. Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

D. Lật đổ phong kiến Nga hoàng

Chính phủ lâm thời tư sản là chính quyền chuyên chế ,vì vậy cuộc cách mạng này đã lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

2.Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế?

A. Thực hiện Chính sách mới

B. Thực hiện Chính sách kinh tế mới

C. Thiết lập chủ nghĩa phát xít

D. Xây dựng lại chính quyền

Nhờ thực hiện chính sách kinh tế mới của Ru dơ ven mà nước Mỹ đã thoát khỏi những cuộc khủng hoảng kinh tế

Lời giải 2:

Họ tên người giải: moonsailor4

1/ Chính phủ lâm thời tư sản là chính quyền chuyên chế ,vì vậy cuộc cách mạng này đã lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

=> C. Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

2/ Nhờ thực hiện chính sách kinh tế mới của Ru dơ ven mà nước Mỹ đã thoát khỏi những cuộc khủng hoảng kinh tế

=> B. Thực hiện Chính sách kinh tế mới

Đọc thêm  giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản vietinbank

Viết một bình luận